Warunki techniczne

Jako dodatek do Warunków handlowych i umowy licencyjnej dla aplikacji Stavario Online, Vim o svem s.r.o., IČO: 06935338, NIP: CZ06935338 z siedzibą Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov jako dostawca wydaje następujące Warunki Techniczne.

Niniejsze Warunki Techniczne określają niezbędne warunki techniczne dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Stavario Online, a także zwracają uwagę na ograniczenia technologiczne wynikające głównie z faktu koniecznego korzystania z Oprogramowania osób trzecich oraz uszczegóławiają warunki techniczne. Nabywca Aplikacji Online oraz każdy z jej użytkowników jest zobowiązany do zapoznania się nie tylko z Regulaminem biznesowym, ale również z Regulaminem technicznym, w celu uwzględnienia ograniczeń technicznych funkcjonalności Aplikacji Online oraz możliwości ustawień użytkownika.

1. Wyjaśnienie terminów technicznych

1.1. W celu uzupełnienia definicji pojęć w Warunkach, doprecyzowano techniczne oznaczenia oprogramowania zewnętrznego, a także terminy, które są używane w ich znaczeniu, używane w odpowiedniej społeczności technicznej i w tym kontekście muszą być interpretowane i całkowicie powszechne oraz ogólnie znane terminy techniczne, takie jak m.in. domena, internet, poczta e-mail, sprzęt, oprogramowanie lub witryna internetowa, program komputerowy lub baza danych.

Hosting serwera to zapewnienie wydajności komputera serwera na potrzeby działania serwera aplikacji, zapewniającego zarządzanie i przechowywanie danych użytkownika oraz odpowiedź na żądania użytkowników dotyczące funkcjonalności aplikacji online.

Przeglądarka internetowa to program komputerowy używany do przeglądania stron internetowych. Aby wyświetlić niektóre specjalne komponenty strony, takie jak animacje Flash czy aplety Java, przeglądarka musi zostać uzupełniona o specjalistyczne wtyczki. Wśród najbardziej znanych przeglądarek internetowych są: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Maxthon i inne.

2. Ogólne umowy dotyczące warunków technicznych funkcjonalności Aplikacji Online

2.1 Aplikacja online zawiera kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i zarządzania prawem pracy i podobnymi programami, a wszystko to z szeregiem regulowanych uprawnień użytkownika.

2.2 Aplikacja online przechowuje retrospektywne historyczne dane pogodowe przez maksymalnie 3 miesiące.

3. Wymagania techniczne dla poprawnej funkcjonalności aplikacji Online

3.1 Urządzenie klienckie: Brak dalszych wymagań, tylko takie, które zapewniają funkcjonalność Oprogramowania zgodnie z punktem 3.2 poniżej.

3.2 Oprogramowanie: przeglądarka internetowa

3.3 Funkcjonalność Aplikacji Online na innych urządzeniach i systemach operacyjnych lub bez niezbędnego oprogramowania niż wymienione powyżej nie jest gwarantowana.

4. Ostrzeżenie o ograniczeniach stosowanych technologii

4.1 Funkcjonalność Aplikacji Online zależy między innymi od technologii i aplikacji dostarczanych przez osoby trzecie, w szczególności, ale nie wyłącznie, przeglądarki internetowej nabywcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia funkcjonalności Aplikacji Online wynikające z ograniczeń stosowanej technologii, ich ograniczeń lub niedostępności przez osoby trzecie.

4.2 Prawidłowe i bezawaryjne działanie Aplikacji internetowej przez Dostawcę gwarantowane jest przede wszystkim w interfejsie przeglądarki internetowej Google Chrome, przy czym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub nieprawidłowe działanie Aplikacji internetowej spowodowane aktualizacją lub nieprawidłowymi ustawieniami Nabywcy. przeglądarka internetowa.

5. Powiadomienie o ustawieniach użytkownika

5.1. Funkcjonalność aplikacji Online oraz wyniki wprowadzonych danych są uzależnione od poprawnych ustawień użytkownika aplikacji Online w trybie Administracji Obecności, czyli ze stanowiska przełożonego. W ten sam sposób funkcjonalność Aplikacji Online zależy od danych wprowadzanych przez pracowników lub inne osoby, którym dostęp zostanie przyznany przez Nabywcę. Zawierając Umowę Licencyjną nabywca oświadcza, że ​​został w pełni poinformowany o możliwościach ustawień użytkownika Aplikacji Online.

5.2. Obowiązkiem Kupującego jest utrzymywanie Aplikacji internetowej w odpowiednich ustawieniach użytkownika zgodnie z potrzebami Kupującego lub konkretnego użytkownika, tak aby Aplikacja internetowa działała zgodnie z wymaganiami Kupującego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane przejawy działania aplikacji internetowej spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami użytkownika, w szczególności w rozumieniu pkt 5. 1.

6. Ochrona informacji i bezpieczeństwo danych użytkownika

6.1. O ile Strony Umowy wyraźnie nie uzgodnią inaczej na piśmie, wszelkie informacje, które są lub mogą być częścią tajemnicy handlowej Dostawcy lub Nabywcy, uważa się za domyślnie poufne.

6.2. Umawiające się Strony zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji poufnych drugiej Umawiającej się Strony. Usługodawca nie może wykorzystywać informacji poufnych dla siebie lub osób trzecich bez pisemnej zgody Nabywcy, jeżeli byłoby to sprzeczne z interesami Nabywcy. W ten sam sposób Nabywca nie może wykorzystywać informacji poufnych dla siebie lub osób trzecich bez pisemnej zgody dostawcy.

6.3. Kontrahenci zobowiązują się do zachowania w tajemnicy także innych faktów, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy gospodarcze lub reputację drugiej Strony lub jej partnerów biznesowych i klientów, w szczególności zgodnie z zawartą umową o zachowaniu poufności.

6.4. Informacje, które stały się publicznie znane bez winy strony otrzymującej, nie są uważane za informacje poufne w rozumieniu niniejszego artykułu.

6.5. Bezpieczeństwo danych użytkownika jest w pełni zabezpieczone poprzez umieszczenie na bezpiecznych serwerach.

7. Umowa o granicach odpowiedzialności Dostawcy

7.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, Dostawca nie ponosi i nie może ponosić odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji Online w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność twórców aplikacji tworzących środowisko aplikacji, tj. np. system operacyjny urządzenia Kupującego. W szczególności odpowiedzialność Usługodawcy za prawidłowe działanie Aplikacji Internetowej jest wyłączona w przypadku wad i nieprawidłowych przejawów systemu operacyjnego jakiejkolwiek firmy, a także w przypadku wad i/lub nieprawidłowych przejawów przeglądarki internetowej Nabywcy, chociaż również w przypadku ich (nie)funkcjonowania, odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w takim samym zakresie, w jakim jest wyłączona przez Microsoft inc. Lub jakiegokolwiek innego dostawcy tego oprogramowania, a także w przypadku wad i nieprawidłowych przejawów oprogramowania istotnego dla funkcjonowania Aplikacji Online, w przypadku jego (nie)działania, odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w takim samym zakresie, w jakim jest wyłączone przez firmę dostarczającą oprogramowanie Kupującemu.

7.2. Aplikacja internetowa jest narzędziem pomocniczym Kupującego w jego czynnościach zawodowych i administracyjnych na urządzeniach użytkownika, a jej poprawne działanie uzależnione jest nie tylko od środowiska programowo-sprzętowego Kupującego, ale również od rzetelności danych wprowadzanych w „pracowniku”. przez pracowników Nabywcy lub inne osoby, którym zostanie udostępniony Dostęp przez Nabywcę. Ustawienia Aplikacji Internetowej, jak również niewystarczająca jakość wprowadzanych danych, mogą całkowicie wpłynąć na funkcjonalność Aplikacji Internetowej wymaganą przez Kupującego, w związku z czym to Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe skonfigurowanie Aplikacji Internetowej i utrzymania tego prawidłowego ustawienia Aplikacji Internetowej, a także odpowiedniego nadzorowania pracowników i innych osób, którym Nabywca przyzna dostęp do wprowadzania danych do Aplikacji Internetowej zgodnie z działaniem i założeniem Aplikacji Internetowej.

7.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja Online i jej aktualizacje mogą zawierać błędy, które mogą powodować wady Aplikacji Online, ponieważ jest to dzieło ludzkie. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Usługodawca wyłącza odpowiedzialność za wady Aplikacji internetowej, ponieważ Kupujący ma zawsze możliwość dostępu do swoich danych z kopii zapasowej. Nie wpływa to na odpowiedzialność Usługodawcy wynikającą z obowiązku usunięcia wad istotnych.

7.4. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie lub z powyższego nie wynika, że ​​Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Aplikacji internetowej, funkcjonowanie zewnętrznych źródeł danych oraz zewnętrznego oprogramowania Kupującego, strony umowy wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy za wady i nieścisłości w Aplikacji Online i jeżeli tej odpowiedzialności nie można wykluczyć, zgadzają się ograniczyć odpowiedzialność Usługodawcy do kwoty ceny licencji zapłaconej przez Nabywcę.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany i uzupełniania niniejszych Warunków Technicznych w zależności od rozwoju technologicznego i postępu, w szczególności z osobami trzecimi.

8.2. Niniejsze Warunki Techniczne obowiązują od 1. 2. 2018.

 

Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com