Technické podmínky

Jako doplnění Obchodních podmínek a Licenční smlouvy k Online aplikaci Stavario vydává Vím o všem s.r.o., IČO: 06935338, DIČ: CZ06935338 se sídlem Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov jako Poskytovatel následující Technické podmínky.

Tyto Technické podmínky stanovují nepostradatelné technické předpoklady pro správné fungování Online aplikace Stavario a taktéž upozorňují na technologické limity vyplývající zejména ze skutečnosti nezbytného užívání Softwaru třetích stran, dále pak upřesňují technické pojmy. Nabyvatel Online aplikace a každý z jeho uživatelů je povinen seznámit se nejen s Obchodními podmínkami, ale i Technickými podmínkami, aby vzal na vědomí technické limity funkcionality Online aplikace a možnosti uživatelského nastavení.

1. Vyjasnění technických pojmů

1.1. Pro doplnění vymezení pojmů v Obchodních podmínkách jsou dále vyjasněny technické označení externího softwaru a dále pojmy, které jsou užívány v jejich smyslu užívaném v odpovídající technické komunitě a v tomto kontextu je nutné je vykládat a nejsou definovány zcela běžné a obecně známé technické pojmy jako např. doména, internet, e-mail, hardware, software nebo webová stránka, počítačový program či databáze.

Server hosting je poskytování výkonu serverového počítače pro běh aplikačního serveru zajišťujícího správu a ukládání dat uživatele a odezvu na požadavky uživatele na funkcionalitu Online aplikace.

Webový prohlížeč je počítačový program, který slouží pro prohlížení webových stránek. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Mezi nejznámější webové prohlížeče patří: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Maxthon a další.

2. Obecná ujednání o technických podmínkách funkcionality Online aplikace

2.1 Online aplikace obsahuje komplexní řešení pro řízení a správu pracovněprávní a obdobné agendy, a to vše s řadou nastavitelných uživatelských oprávnění.

2.2 Online aplikace uchovává zpětně historická data o počasí maximálně po dobu 3 měsíců.

3. Technické požadavky pro správnou funkcionalitu Online aplikace

3.1 Klientské zařízení: Bez bližších požadavků, pouze takové, aby zajistily funkčnost Software dle bodu 3.2 dále.

3.2 Software: Webový prohlížeč

3.3 Funkcionalita Online aplikace na jiných zařízeních a operačních systémech či bez potřebného softwaru, než výše uvedených, není zaručena.

4. Upozornění na limity používaných technologií

4.1 Funkcionalita Online aplikace je mimo jiné závislá na technologiích a aplikací poskytovaných třetími stranami, zejména, nikoliv však výlučně, na webovém prohlížeči nabyvatele. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv omezení funkčnosti Online aplikace vzniklého na základě limitů používaných technologií, jejich omezení či znepřístupnění třetí stranou.

4.2 Řádné a bezvadné fungování Online aplikace ze strany poskytovatele je garantováno především v rozhraní webového prohlížeče Google Chrome, přičemž za vady či chybné fungování Online aplikace způsobené aktualizací či nesprávným nastavením webového prohlížeče Nabyvatele Poskytovatel nenese odpovědnost.

5. Upozornění na uživatelská nastavení

5.1. Funkcionalita Online aplikace a výsledky zanesených údajů jsou závislá na správném uživatelském nastavení Online aplikace v režimu Administrace docházek, tedy z pozice nadřízeného. Stejně tak je funkcionalita Online aplikace závislá na zadávaných údajích ze strany zaměstnanců či jiných osob, kterým bude Nabyvatelem poskytnutý přístup.  Nabyvatel uzavřením Licenční smlouvy prohlašuje, že byl o možnostech uživatelského nastavení Online aplikace plně poučen.

5.2. Je povinností Nabyvatele udržovat Online aplikaci v řádném uživatelském nastavení dle potřeb Nabyvatele či konkrétního uživatele tak, aby byla Online aplikace funkční dle požadavků Nabyvatele. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv nežádoucí projevy Online aplikace způsobené nesprávným uživatelským nastavením především ve smyslu bodu 5. 1.

6. Ochrana informací a bezpečnost uživatelských dat

6.1. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou, nebo by mohly být, součástí obchodního tajemství Poskytovatele nebo Nabyvatele.

6.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací druhé Smluvní strany. Poskytovatel nesmí bez písemného souhlasu Nabyvatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Nabyvatele. Stejně tak Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby.

6.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé Smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů, a to zejména v souladu s uzavřenou dohodou o mlčenlivosti.

6.4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.

6.5. Bezpečnost uživatelských dat je plně zabezpečena umístěním na zabezpečených serverech.

7. Ujednání o limitech odpovědnosti Poskytovatele

7.1. Nabyvatel bere na vědomí, že není-li písemně výslovně sjednáno jinak, není Poskytovatel odpovědný a nemůže být odpovědný za řádné fungování Online aplikace v rozsahu přesahujícím odpovědnost tvůrců aplikace tvořící prostředí aplikace, tj. např. operační systém zařízení Nabyvatele. Zejména je vyloučena odpovědnost Poskytovatele za správnost fungování Online aplikace v případech vad a nesprávných projevů operačního systému jakékoliv společnosti stejně jako v případě vad či/a nesprávných projevů webového prohlížeče Nabyvatele, přičemž i v případech jejich (ne)fungování je vyloučena odpovědnost Poskytovatele ve stejném rozsahu v jakém ji vylučuje společnost Microsoft inc. Či jakýkoliv jiný poskytovatel tohoto softwaru, stejně jako i v případech vad a nesprávných projevů softwaru nezbytně nutného pro fungování Online aplikace, v případech jejich (ne)fungování je vyloučena odpovědnost Poskytovatele ve stejném rozsahu v jakém ji vylučuje ta která společnost, která software Nabyvateli poskytuje.

7.2. Online aplikace je pomocným nástrojem Nabyvatele pro jeho odbornou i administrativní činnost na uživatelských zařízeních a jeho správné fungování je závislé nejen na softwarovém i hardwarovém prostředí Nabyvatele, ale i na spolehlivosti údajů zadávaných v režimu „zaměstnanec“ ze strany zaměstnanců nabyvatele či jiných osob, kterým bude Nabyvatelem poskytnutý přístup. Nastavení Online aplikace stejně jako nedostatečná kvalita zadávaných dat může zcela ovlivnit funkcionalitu Online aplikace požadovanou Nabyvatelem a je tudíž odpovědností Nabyvatele, aby si správně nastavil Online aplikaci a toto správné nastavení Online aplikace udržoval, stejně jako je jeho odpovědností dostatečně dohlížet na zaměstnance a jiné osoby, kterým bude Nabyvatelem poskytnutý přístup, aby zadávali do Online aplikace data v souladu s fungováním a předpokladem Online aplikace.

7.3. Nabyvatel bere na vědomí, že Online aplikace a i její aktualizace mohou obsahovat chyby, které mohou způsobit vady Online aplikace, neboť se jedná o dílo lidské. Není-li sjednáno písemně jinak, tak Poskytovatel vylučuje odpovědnost za vady Online aplikace, neboť Nabyvatel má vždy možnost přístupu k jeho datům ze zálohy. Odpovědnost Poskytovatele vyplývající ze závazku k odstranění podstatných vad tímto není dotčena.

7.4. Není-li písemně výslovně sjednáno jinak nebo nevyplývá-li ze shora uvedeného, že Poskytovatel nemůže být odpovědný za nesprávné užití Online aplikace, fungování externích datových zdrojů stejně jako externího softwaru Nabyvatele, tak vylučují smluvní strany odpovědnost Poskytovatele za vady a nesprávnosti Online aplikace a pokud nelze tuto odpovědnost vyloučit, tak sjednávají limitaci odpovědnosti Poskytovatele do výše Nabyvatelem uhrazené ceny licence.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Technické podmínky je oprávněn Poskytovatel měnit a doplňovat v závislosti na technologickém vývoji a pokroku zejména u třetích stran.

8.2. Tyto Technické podmínky jsou platné ode dne 1. 2. 2018.

 

Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com