Technické podmienky

Ako doplnenie Obchodných podmienok a Licenčnej zmluvy k Online aplikácii Stavario vydáva Vím o všem s.r.o., IČO: 06935338, DIČ: CZ06935338 so sídlom Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov ako Poskytovateľ nasledujúce Technické podmienky.

Tieto Technické podmienky stanovujú nenahraditeľné technické predpoklady pre správne fungovanie Online aplikácie Stavario a taktiež upozorňujú na technologické limity vyplývajúce najmä zo skutočnosti nevyhnutného používania Softvéru tretích strán, ďalej potom upresňujú technické pojmy. Nadobúdateľ Online aplikácie a každý z jeho užívateľov je povinný zoznámiť sa nielen s Obchodnými podmienkami, ale aj Technickými podmienkami, aby vzal na vedomie technické limity funkcionality Online aplikácie a možnosti užívateľského nastavenia.

1. Vyjasnenie technických pojmov

1.1. Pre doplnenie vymedzenia pojmov v Obchodných podmienkach sú ďalej objasnené technické označenie externého softvéru a ďalej pojmy, ktoré sú používané v ich zmysle používanom v zodpovedajúcej technickej komunite av tomto kontexte je nutné ich vykladať a nie sú definované úplne bežné a všeobecne známe technické pojmy ako napr. doména, internet, e-mail, hardvér, softvér alebo webová stránka, počítačový program či databáza.

Server hosting je poskytovanie výkonu serverového počítača pre beh aplikačného servera zaisťujúceho správu a ukladanie dát používateľa a odozvu na požiadavky používateľa na funkcionalitu Online aplikácie.

Webový prehliadač je počítačový program, ktorý slúži na prezeranie webových stránok. Pre zobrazenie niektorých zvláštnych súčastí stránky, ako sú Flash animácie alebo Java applety, je potrebné prehliadač doplniť o špecializované zásuvné moduly. Medzi najznámejšie webové prehliadače patria: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Maxthon a ďalšie.

2. Všeobecné dojednania o technických podmienkach funkcionality Online aplikácie

2.1 Online aplikácia obsahuje komplexné riešenie pre riadenie a správu pracovnoprávnej a obdobnej agendy, a to všetko s radom nastaviteľných užívateľských oprávnení.

2.2 Online aplikácia uchováva spätne historické dáta o počasí maximálne po dobu 3 mesiacov.

3. Technické požiadavky pre správnu funkcionalitu Online aplikácie

3.1 Klientské zařízení: Bez bližších požadavků, pouze takové, aby zajistily funkčnost Software dle bodu 3.2 dále.

3.2 Software: Webový prehliadač

3.3 Funkcionalita Online aplikácie na iných zariadeniach a operačných systémoch či bez potrebného softvéru, než vyššie uvedených, nie je zaručená.

4. Upozornenie na limity používaných technológií

4.1 Funkcionalita Online aplikácia je okrem iného závislá na technológiách a aplikáciách poskytovaných tretími stranami, najmä, nie však výlučne, na webovom prehliadači nadobúdateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek obmedzenie funkčnosti Online aplikácie vzniknutého na základe limitov používaných technológií, ich obmedzenia či zneprístupnenia treťou stranou.

4.2 Riadne a bezchybné fungovanie Online aplikácie zo strany poskytovateľa je garantované predovšetkým v rozhraní webového prehliadača Google Chrome, pričom za vady či chybné fungovanie Online aplikácie spôsobené aktualizáciou či nesprávnym nastavením webového prehliadača Nadobúdateľa Poskytovateľ nenesie zodpovednosť.

5. Upozornenie na užívateľské nastavenia

5.1. Funkcionalita Online aplikácie a výsledky zanesených údajov sú závislé na správnom užívateľskom nastavení Online aplikácie v režime Administrácia dochádzok, teda z pozície nadriadeného. Rovnako tak je funkcionalita Online aplikácie závislá na zadávaných údajoch zo strany zamestnancov či iných osôb, ktorým bude Nadobúdateľom poskytnutý prístup. Nadobúdateľ uzavretím Licenčnej zmluvy prehlasuje, že bol o možnostiach užívateľského nastavenia Online aplikácie plne poučený.

5.2. Je povinnosťou Nadobúdateľa udržiavať Online aplikáciu v riadnom užívateľskom nastavení podľa potrieb Nadobúdateľa či konkrétneho užívateľa tak, aby bola Online aplikácia funkčná podľa požiadaviek Nadobúdateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek nežiaduce prejavy Online aplikácie spôsobené nesprávnym užívateľským nastavením predovšetkým v zmysle bodu 5. 1.

6. Ochrana informácií a bezpečnosť užívateľských dát

6.1. Ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne písomnou formou inak, považujú sa za dôverné implicitne všetky informácie, ktoré sú, alebo by mohli byť, súčasťou obchodného tajomstva Poskytovateľa alebo Nadobúdateľa.

6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť ohľadom dôverných informácií druhej Zmluvnej strany. Poskytovateľ nesmie bez písomného súhlasu Nadobúdateľa dôverné informácie využiť pre seba alebo tretie osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami Nadobúdateľa. Rovnako tak Nadobúdateľ nesmie bez písomného súhlasu poskytovateľa dôverné informácie využiť pre seba alebo tretie osoby.

6.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť aj o ďalších skutočnostiach, ktorých oznámenie tretím osobám by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena druhej Zmluvnej strany alebo jej obchodných partnerov a klientov, a to najmä v súlade s uzavretou dohodou o mlčanlivosti.

6.4. Za dôverné informácie podľa tohto článku sa nepovažujú tie informácie, ktoré sa stali verejne známymi bez toho, aby to zavinila prijímajúca strana.

6.5. Bezpečnosť užívateľských dát je plne zabezpečená umiestnením na zabezpečených serveroch.

7. Dojednanie o limitoch zodpovednosti Poskytovateľa

7.1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že ak nie je písomne výslovne dohodnuté inak, nie je Poskytovateľ zodpovedný a nemôže byť zodpovedný za riadne fungovanie Online aplikácie v rozsahu presahujúcom zodpovednosť tvorcov aplikácie tvoriacej prostredie aplikácie, tj. napr. operačný systém zariadenia Nadobúdateľa. Najmä je vylúčená zodpovednosť Poskytovateľa za správnosť fungovania Online aplikácie v prípadoch vád a nesprávnych prejavov operačného systému akejkoľvek spoločnosti rovnako ako v prípade vád či/a nesprávnych prejavov webového prehliadača Nadobúdateľa, pričom aj v prípadoch ich (ne)fungovania je vylúčená zodpovednosť Poskytovateľa v rovnakom rozsahu. v akom ju vylučuje spoločnosť Microsoft inc. Či akýkoľvek iný poskytovateľ tohto softvéru, rovnako ako aj v prípadoch vád a nesprávnych prejavov softvéru nevyhnutného pre fungovanie Online aplikácie, v prípadoch ich (ne)fungovania je vylúčená zodpovednosť Poskytovateľa v rovnakom rozsahu v akom ju vylučuje tá ktorá spoločnosť, ktorá softvér Nadobúdateľovi poskytuje .

7.2. Online aplikácia je pomocným nástrojom Nadobúdateľa pre jeho odbornú i administratívnu činnosť na užívateľských zariadeniach a jeho správne fungovanie je závislé nielen na softvérovom aj hardvérovom prostredí Nadobúdateľa, ale aj na spoľahlivosti údajov zadávaných v režime „zamestnanec“ zo strany zamestnancov nadobúdateľa či iných osôb, ktorým bude Nadobúdateľom poskytnutý prístup. Nastavenie Online aplikácie rovnako ako nedostatočná kvalita zadávaných dát môže úplne ovplyvniť funkcionalitu Online aplikácie požadovanú Nadobúdateľom a je teda zodpovednosťou Nadobúdateľa, aby si správne nastavil Online aplikáciu a toto správne nastavenie Online aplikácie udržiaval, rovnako ako je jeho zodpovednosťou dostatočne dohliadať na zamestnancov a iné osoby, ktorým bude Nadobúdateľom poskytnutý prístup, aby zadávali do Online aplikácie dáta v súlade s fungovaním a predpokladom Online aplikácie.

7.3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Online aplikácie a aj jej aktualizácie môžu obsahovať chyby, ktoré môžu spôsobiť vady Online aplikácie, pretože ide o ľudské dielo. Ak nie je dohodnuté písomne inak, tak Poskytovateľ vylučuje zodpovednosť za vady Online aplikácie, pretože Nadobúdateľ má vždy možnosť prístupu k jeho dátam zo zálohy. Zodpovednosť Poskytovateľa vyplývajúca zo záväzku na odstránenie podstatných vád týmto nie je dotknutá.

7.4. Ak nie je písomne výslovne dohodnuté inak alebo nevyplýva z vyššie uvedeného, že Poskytovateľ nemôže byť zodpovedný za nesprávne použitie Online aplikácie, fungovanie externých dátových zdrojov rovnako ako externého softvéru Nadobúdateľa, tak vylučujú zmluvné strany zodpovednosť Poskytovateľa za vady a nesprávnosti Online aplikácie a pokiaľ nemožno túto zodpovednosť vylúčiť, tak dojednávajú limitáciu zodpovednosti Poskytovateľa do výšky Nadobúdateľom uhradenej ceny licencie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Technické podmienky je oprávnený Poskytovateľ meniť a dopĺňať v závislosti na technologickom vývoji a pokroku najmä u tretích strán.

8.2. Tieto Technické podmienky sú platné odo dňa 1. 2. 2018.

 

Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com