Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky jsou ve smyslu ust. § 1751 an. Občanského zákoníku nedílnou součástí Licenční smlouvy k Online aplikaci Stavario uzavřené mezi Vím o všem s.r.o., IČO: 06935338, DIČ: CZ06935338 se sídlem se sídlem Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov, jako Poskytovatelem na straně jedné a Nabyvatelem na straně druhé.

1.2. Uzavřením Licenční smlouvy souhlasí Poskytovatel a Nabyvatel s tím, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, a zavazují se dodržovat veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající.

1.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění.

1.4. Online aplikaci Stavario je možné užívat pouze na základě písemné Licenční smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem. Změny Licenční smlouvy musí mít písemnou formu vzestupně číslovaných dodatků. Vylučuje se, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem než písemně. To platí i pro vzdání se požadavku písemné formy. Zahájení užívání online aplikace Stavario je považováno rovněž za souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

2. Definice pojmů

2.1. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:

Licenční smlouva je Licenční smlouva k online aplikaci Stavario uzavřená mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem v platném znění včetně souvisejících dokumentů a příloh.

Nabyvatel je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Licenční smlouvu k Online aplikaci.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v účinném znění.

Obchodní podmínky jsou tyto Obchodní podmínky v platném znění a s nimi veškeré související dokumenty.

Poskytovatel je Vím o všem s.r.o., IČO: 06935338, DIČ: CZ06935338 se sídlem Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov.

Online aplikace je vnitřně uspořádaný systém vytvořený Poskytovatelem pro správu a řízení pracovněprávní agendy.

Období poskytnutí licence je časový úsek stanovený v Licenční smlouvě, ve kterém se Poskytovatel zavazuje za předpokladu úhrady ceny Licence poskytovat Nabyvateli oprávnění užívat Online aplikaci v rozsahu stanoveném v Licenční smlouvě, Obchodních podmínkách a Technických podmínkách.

Smluvní strany jsou Poskytovatel a Nabyvatel.

Technické podmínky upravují technické požadavky pro správnou funkcionalitu a upozorňují na limity používaných technologií a jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek a Licenční smlouvy.

Zaměstnanec je jakákoliv osoba v závislém vztahu k Poskytovateli, a to i mimo pracovní poměr, kdy může jít i osobu vykonávající pro Poskytovatele služby jako externí dodavatel.

Uživatelské zařízení je jakékoliv zařízení, na kterém lze spustit a užívat Online aplikaci, zejména osobní počítač, tablet, telefon nebo jiné elektronické zařízení.

3. Licenční podmínky

3.1. Poskytovatel vykonává majetková práva dle autorského zákona v účinném znění, k Online aplikaci Stavario a je oprávněn udělit Nabyvateli oprávnění k výkonu práva Online aplikaci užívat.

3.2. Nabyvatel Licence se zavazuje užívat Online aplikaci za podmínek sjednaných dle Licenční smlouvy, Obchodních podmínek a Technických podmínek.

3.3. Licence k Online aplikaci se poskytuje jako Licence nevýhradní bez územního omezení.

3.4. Licence je poskytnuta na dobu odpovídající Období poskytnutí licence vymezenému v Licenční smlouvě. Po dobu Období poskytnutí licence je Poskytovatelem Nabyvateli poskytována sjednaná funkcionalita a dále vymezená technická podpora a dále vymezené údržby a rozvoj Online aplikace.

3.5. Po uplynutí Období poskytnutí licence není Nabyvatel oprávněn nadále Online aplikaci užívat. Poskytovatel je po uplynutí Období poskytnutí licence oprávněn znepřístupnit Online aplikaci, ale i její plnou funkcionalitu Nabyvateli.

3.6. Nabyvatel není oprávněn poskytovat podlicence k Online aplikaci a ani přistupovat ke zdrojovému kódu Online aplikace.

4. Cenové a platební podmínky

4.1. Nabyvatel je povinen hradit cenu za Licenci na základě vystavených daňových dokladů ve lhůtě jejich splatnosti. Cena za Licenci je stanovena dle Licenční smlouvy.

4.2. Nabyvatel se zavazuje kromě ceny za Licenci uhradit též poplatky za další placené služby Poskytovatele, zejména cenu za vstupní školení a další pouze pokud si je objedná.

4.3. Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, lze Licenci prodloužit na další období v tom případě, že Nabyvatel bude akceptovat cenu licence na další období. Nabyvatel souhlasí s tím, že v dostatečném předstihu před skončením Licence na Předplacené období budou Nabyvateli zaslány platební údaje k uhrazení Licence na stejné období, přičemž uhrazením ceny dle platebních údajů dochází automaticky k prodloužení Licence na sjednané období dle podmínek Licenční smlouvy, Obchodních podmínek a Technických podmínek.

4.4. Je-li Nabyvatel v prodlení s úhradou jakékoliv části ceny za Licence delším než 30 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování veškerých služeb souvisejících s Online aplikací do doby úhrady ceny za Licenci ze strany Nabyvatele.

4.5. ukončení licence nebo smlouvy je vždy možné pouze po uhrazení dlužných faktur.

5. Aktualizace

5.1. Zaplacení Ceny licence Online aplikace nezakládá nárok na bezplatné poskytnutí případných zcela nových aktualizací, modulů, komplexních funkcionalit a zásadních kvalitativních a kvantitativních zlepšení Online aplikace, bez kterých však může Online aplikaci Nabyvatel i nadále užívat (tyto je oprávněn Poskytovatel nabízet formou úplatného rozšíření Licence).

5.2. Jestliže Nabyvatel nevyužije možnosti nabýt úplatné rozšíření Online aplikace aktualizací, modulem, komplexní funkcionalitou či zásadním kvalitativním a kvantitativním zlepšením, pak je Nabyvatel nadále oprávněn užívat Online aplikaci v podobě bez tohoto zlepšení.

6. Podpora

6.1. Poskytovatel se zavazuje pro případ, že by se po zahájení užívání Online aplikace objevila podstatná vada Online aplikace, tj. taková, která by znemožnila přístup k dokumentům a datům a tudíž by Nabyvatel nemohl Online aplikaci používat nebo ovládat; že učiní relevantní úkon servisní odezvy a začne řešit odstranění vady bez zbytečných odkladů od písemného nahlášení vady obsahující popis nahlašované vady a jejího projevu, a to dokud nezjistí důvod a nenalezne řešení pro odstranění vady, a to především způsobem dálkového přístupu k uživatelskému PC a e-mailovou podporou a v nutném případě i osobním zásahem programátora v sídle Nabyvatele.

6.2. Poskytovatel se zavazuje pro případ, že se objeví nepodstatná vada Online aplikace, poskytnout servisní odezvu s ohledem na možnosti Poskytovatele. Za nepodstatnou vadu je považována taková vada, která sama o sobě neohrožuje běžný řádný chod Online aplikace, případně nezpůsobuje ztížení běžného užívání Online aplikace.

6.3. Za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy Online aplikace, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu Online aplikace a nezpůsobují podstatné odchylky od jejích sjednaných vlastností.

6.4. Poskytovatel a Nabyvatel se zavazují řešit případné reklamované vady v aktivní součinnosti a vzájemně se informovat o pokroku při řešení vad. Nabyvatel si je vědom, že pro umožnění reprodukování případné chyby a tím i zjištění její příčiny, je potřebný správný a odpovídající popis uživatelské činnosti, která předcházela vzniku projevu vady.

6.5. Pokud je Nabyvatel v prodlení s plněním povinnosti zajistit a umožnit Poskytovateli dálkový přístup k PC Nabyvatele pro opravu vad nebo neposkytne odpovídající popis uživatelské činnosti, která předchází vzniku projevu vady, nemůže vzniknout prodlení Poskytovatele s odstraněním vad Online aplikace. Poskytovatel je oprávněn vyzvat Nabyvatele za účelem odstranění vady, aby učinil aktualizaci na nejvyšší dostupnou verzi webového prohlížeče nebo potřebných programů pro funkčnost Online aplikace. Do té doby není v prodlení s řešením podpory.

6.6. Poskytovatel je oprávněn k odstranění vad Online aplikace, realizace údržby Online aplikace zajistit třetí osobou, se kterou uzavře smlouvu o autorizovaném poskytování technické podpory.

6.7. Nabyvatel umožní vzdálený zabezpečený přístup např. prostřednictvím aplikace „Team Viewer“ Poskytovateli za účelem dálkového provádění servisních zásahů, bude-li to třeba.

6.8. Nabyvatel je povinen hlásit neprodleně veškeré podněty či neošetřené výjimky Online aplikace, a to na e-mail Poskytovatele a popsat činnost, při které se výjimka vyskytla, její projev a případné chybové hlášení. V případě, že tak Nabyvatel neprodleně neučiní, neodpovídá Poskytovatel za žádné omezení funkčnosti Online aplikace.

6.9. Nabyvatel bere na vědomí, že základní podpora Online aplikace je poskytována vzdáleně formou e-mailů a telefonicky. Nabyvatel se zavazuje pro případ, že hlášená chyba nebo nefunkčnost Online aplikace či její funkcionality byla způsobena zaviněním Nabyvatele, uživatelem Nabyvatele nebo chybným nastavením systému či chybou hardware Nabyvatele či jeho uživatele/ů anebo nedodržením smluvních nebo technických podmínek, uhradit podporu v hodinové sazbě včetně veškerých nákladů vzniklých Poskytovateli, zejména případné cestovné a promeškaný čas dle dohody Smluvních stran (nejméně však 700,- Kč/hod. bez DPH, nejméně 7 Kč/km bez DPH). 

7. Ujednání upřesňující rozsah odpovědnosti

7.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu způsobenou nesprávnou informací, kterou obdržela od druhé Smluvní strany.

7.2. Poskytovatel neodpovídá za právní správnost Nabyvatelem vložených dokumentů či jím upravených parametrů v rámci online aplikace.

7.3. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené použitím údajů získaných ze zdrojů dat od třetích osob stejně jako neodpovídá za škody způsobenou zadanými údaji ze strany Nabyvatele či jeho zaměstnanců (jím pověřených třetích osob). U funkcí a modulů Online aplikace závislých na zdroji dat poskytovaných od třetích osob.

7.4. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami Online aplikace nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Nabyvatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména vložením nesprávných údajů do Online aplikace,  zavirováním lokální sítě Nabyvatele nebo přímo jeho počítače počítačovými viry, jiným neodborným zásahem do Online aplikace, poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené nesprávnou funkcí programů či aplikací třetích osob, které Online aplikace využívá. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za jakékoliv omezení funkčnosti Online aplikace způsobené přerušením či výpadky k připojení síti internet.

7.5. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé Nabyvateli, k nimž došlo nemožností užít Online aplikace ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost aplikací poskytovaných třetími stranami, které jsou Online aplikací používány. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že plná funkčnost Online aplikace je závislá na aplikacích třetích stran, jejichž funkčnost nemůže Poskytovatel zaručit. Další podmínky omezení odpovědnosti jsou uvedeny v Technických podmínkách.

7.6. V případě vzniku škody prokazatelně zaviněné Poskytovatelem Smluvní strany sjednávají, že výše škody nikdy nepřevýší částku a je omezena do částky odpovídající ceně za Licenci předcházejícího předplatného období.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Nabyvatel je srozuměn s tím, že při své činnosti s licencí zřejmě bude zpracovávat citlivé údaje, které lze dle platné legislativy považovat za osobní údaje. K jejich užití je povinen vyžádat si předchozí souhlas osob, jejichž osobní údaje bude zpracovávat dle platné legislativy. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným postupem nabyvatele ohledně zpracování osobních údajů.

8.2. Nabyvatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, konkrétně jméno a příjmení, popřípadě název, adresa trvalého bydliště, místa podnikání či sídla, e-mailová adresa a telefonní číslo a další kontaktní údaje budou Poskytovatelem zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci či pověřenými třetími osobami Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Poskytovatele a budou zpřístupněny pouze zaměstnancům či pověřeným třetím osobám Poskytovatele.

8.3. Zároveň tímto Nabyvatel souhlasí s případným pořízením zvukového záznamu hovoru ze strany Poskytovatele v případě, že bude telefonicky kontaktován Poskytovatelem a s uchováváním těchto záznamů.

8.4. Nabyvatel tímto uděluje souhlas k zasílání obchodních nabídek Poskytovatele na svoji e-mailovou adresu. Nabyvatel může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

8.5. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn monitorovat a dále pro své účely užívat statistické údaje o činnosti Nabyvatele v Online aplikaci, zejména ve vztahu k užívání jednotlivých funkcionalit Online aplikaci a jeho modulů.

8.6. Nabyvatel prohlašuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu se zpracováním osobních údajů.

8.7. Nabyvatel bere na vědomí a prohlašuje, že byl ze strany poskytovatele seznámen (a to zcela v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), že webové stránky na nichž je Online aplikace přístupná zpracovávají soubory cookies, a to včetně trvalých. S tímto zpracováním Nabyvatel i jménem všech uživatelů souhlasí, kdy tento souhlas je udělen na dobu 48 měsíců. V tomto směru Poskytovatel informuje Nabyvatele, že webové prohlížeče obsahují správu souborů cookies, kdy pravděpodobně Nabyvatel může soubory cookies ručně mazat blokovat či zcela zakázat jejich užívání. Pro více informací nabyvatel může využít nápovědu svého webového prohlížeče.

9. Mlčenlivost

9.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a jiné důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní tajemství a důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí ve prospěch třetích osob.

9.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů.

9.3. Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

10. Ukončení smlouvy a odstoupení

10.1. Skončení platnosti a účinnosti Licenční smlouvy se váže přímo k zákonným ustanovením a k případům odstoupení od smlouvy. Výpověď učiněná během Období poskytnutí licence však končí nejdříve uplynutím Období poskytnutí licence. Nabyvatel nemá nárok na vrácení poměrné části předplacené licence při dřívějším ukončení smlouvy či nevyužívání Online aplikace. Smluvní strany mohou od Licenční smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v Licenční smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách a/nebo z důvodů stanovených v obecně platných právních předpisech, zejména v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.2. V případě, že Nabyvatel porušil své povinnosti vyplývající z Licenční smlouvy, Obchodních podmínek nebo Technických podmínek zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy s okamžitou účinností po zjištění takového porušení. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy v případě, že nabyvatel nesplní řádně a včas svou povinnost zaplatit cenu licence dle Licenční smlouvy.

10.3. Při ukončení časové platnosti Licence, resp. Období poskytnutí licence není Nabyvatel oprávněn k získání svých dat, která jsou uložena ve standardní databázi, neboť export dat do aplikace třetí osoby by nutně vyžadoval využití zdrojového kódu Online aplikace, což je dle Licenční smlouvy a těchto Obchodních podmínek zakázáno.

10.4. Odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy není dotčena povinnost druhé smluvní strany zaplatit smluvní pokutu či náhradu škody dle této smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí k tomu, aby jakékoliv sporné záležitosti vyřešily smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům smluvních stran. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky.

11.2. Smluvní strany vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a dále se vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1763, § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

11.3. Pokud se některé ustanovení Licenční smlouvy, Obchodních podmínek, Technických podmínek, nebo jiné smlouvy, která tvoří součást zmíněných smluv, stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelné od ostatních ustanovení daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení daného dokumentu zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. V takovém případě sjednávají smluvní strany, že takové ustanovení nahradí ustanovením novým, platným, a to takovým, které svým se svým účelem co nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.

11.4. Smluvní strany prohlašují a stvrzují, že Licenční smlouvu, Obchodní podmínky a Technické podmínky a jejich obsah řádně zvážily, celý jejich text přečetly a rozumí jim a že Licenční smlouvu s přílohami uzavírají po zralé úvaze, o své vůli, svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným úmyslem v nich stanovené povinnosti plnit. Rovněž prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly Licenční smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob.

11.5. Smluvní strany výslovně sjednávají ve smyslu ust. § 1752 an. Občanského zákoníku možnost pozdějších přiměřených změn těchto Obchodních podmínek ze strany Poskytovatele, přičemž změna Obchodních podmínek bude Nabyvateli oznámena na internetové adrese Poskytovatele a dále formou obchodního sdělení na elektronickou adresu Nabyvatele. Neodmítne-li Nabyvatel změny Obchodních podmínek ve lhůtě 1 měsíce od odeslání obchodního sdělení na elektronickou adresu Nabyvatele, má se za to, že je přijal a je změněnými Obchodními podmínkami vázán. V případě, že Nabyvatel změnu Obchodních podmínek ve stanovené lhůtě odmítne, použije se na vztah mezi Smluvními stranami poslední platné znění Obchodních podmínek odsouhlasené oběma Smluvními stranami.

11.6. Tyto Obchodní podmínky ruší a nahrazují veškerá předchozí ujednání smluvních stran, která nejsou výslovně uvedena ve smluvních dokumentech uzavřených mezi smluvními stranami týkajících se poskytnutí Licence k Online aplikaci a jeho užívání, aktualizace a podpory.

11.7. Cena, dle aktuálního ceníku, platí v případě 100% souhlasu se smluvními podmínkami. Pokud Nabyvatel bude žádat změnu Licenční smlouvy, Obchodních podmínek nebo Technických podmínek, cena aplikace bude reflektovat individualizované Obchodní podmínky a Technické podmínky.

11.8. Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 2. 2018.

 

V Teplicích dne 1. 2. 2018
Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com