Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Obchodné podmienky sú v zmysle ust. § 1751 an. Občianskeho zákonníka neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy k Online aplikácii Stavario uzavretej medzi Viem o všetkom s.r.o., IČO: 06935338, DIČ: CZ06935338 so sídlom so sídlom Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov, ako Poskytovateľom na strane jednej.

1.2. Uzatvorením Licenčnej zmluvy súhlasí Poskytovateľ a Nadobúdateľ s tým, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, a zaväzujú sa dodržiavať všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

1.3. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné v ich aktuálnom znení.

1.4. Online aplikáciu Stavario je možné užívať iba na základe písomnej Licenčnej zmluvy, uzavretej medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom. Zmeny Licenčnej zmluvy musia mať písomnú formu vzostupne číslovaných dodatkov. Vylučuje sa, že by k zmene zmluvy mohlo dôjsť iným spôsobom ako písomne. To platí aj pre vzdanie sa požiadavky písomnej formy. Začatie používania online aplikácie Stavario je považované taktiež za súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Definícia pojmov

2.1. Pojmy s veľkým počiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledujúci význam:

Licenčná zmluva je Licenčná zmluva k online aplikácii Stavario uzavretá medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom v platnom znení vrátane súvisiacich dokumentov a príloh.

Nadobúdateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom Licenčnú zmluvu k Online aplikácii.

Občiansky zákonník je zákon č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka v účinnom znení.

Obchodné podmienky sú tieto Obchodné podmienky v platnom znení as nimi všetky súvisiace dokumenty.

Poskytovateľ je Viem o všetkom s.r.o., IČO: 06935338, DIČ: CZ06935338 so sídlom Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov.

Online aplikácia je vnútorne usporiadaný systém vytvorený Poskytovateľom pre správu a riadenie pracovnoprávnej agendy.

Obdobie poskytnutia licencie je časový úsek stanovený v Licenčnej zmluve, v ktorom sa Poskytovateľ zaväzuje za predpokladu úhrady ceny Licencie poskytovať Nadobúdateľovi oprávnenie užívať Online aplikáciu v rozsahu stanovenom v Licenčnej zmluve, Obchodných podmienkach a Technických podmienkach.

Zmluvné strany sú Poskytovateľ a Nadobúdateľ.

Technické podmienky upravujú technické požiadavky pre správnu funkcionalitu a upozorňujú na limity používaných technológií a sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok a Licenčnej zmluvy.

Zamestnanec je akákoľvek osoba v závislom vzťahu k Poskytovateľovi, a to aj mimo pracovného pomeru, kedy môže ísť aj osobu vykonávajúcu pre Poskytovateľa služby ako externý dodávateľ.

Užívateľské zariadenie je akékoľvek zariadenie, na ktorom je možné spustiť a užívať Online aplikáciu, najmä osobný počítač, tablet, telefón alebo iné elektronické zariadenie.

3. Licenčné podmienky

3.1. Poskytovateľ vykonáva majetkové práva podľa autorského zákona v účinnom znení, k Online aplikácii Stavario a je oprávnený udeliť Nadobúdateľovi oprávnenie na výkon práva Online aplikáciu užívať.

3.2. Nadobúdateľ Licencie sa zaväzuje užívať Online aplikáciu za podmienok dohodnutých podľa Licenčnej zmluvy, Obchodných podmienok a Technických podmienok.

3.3. Licencia na Online aplikáciu sa poskytuje ako Licencia nevýhradná bez územného obmedzenia.

3.4. Licencia je poskytnutá na dobu zodpovedajúcu Obdobiu poskytnutia licencie vymedzenému v Licenčnej zmluve. Po dobu Obdobia poskytnutia licencie je Poskytovateľom Nadobúdateľovi poskytovaná dohodnutá funkcionalita a ďalej vymedzená technická podpora a ďalej vymedzené údržby a rozvoj Online aplikácie.

3.5. Po uplynutí Obdobia poskytnutia licencie nie je Nadobúdateľ oprávnený naďalej Online aplikáciu používať. Poskytovateľ je po uplynutí Obdobia poskytnutia licencie oprávnený zneprístupniť Online aplikáciu, ale aj jej plnú funkcionalitu Nadobúdateľovi.

3.6. Nadobúdateľ nie je oprávnený poskytovať podlicencie k Online aplikácii a ani pristupovať k zdrojovému kódu Online aplikácie.

4. Cenové a platobné podmienky

4.1. Nadobúdateľ je povinný hradiť cenu za Licenciu na základe vystavených daňových dokladov v lehote ich splatnosti. Cena za Licenciu je stanovená podľa Licenčnej zmluvy.

4.2. Nadobúdateľ sa zaväzuje okrem ceny za Licenciu uhradiť aj poplatky za ďalšie platené služby Poskytovateľa, najmä cenu za vstupné školenia a ďalšie iba ak si ich objedná.

4.3. Ak nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, je možné Licenciu predĺžiť na ďalšie obdobie v tom prípade, že Nadobúdateľ bude akceptovať cenu licencie na ďalšie obdobie. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že v dostatočnom predstihu pred skončením Licencie na Predplatené obdobie budú Nadobúdateľovi zaslané platobné údaje k uhradeniu Licencie na rovnaké obdobie, pričom uhradením ceny podľa platobných údajov dochádza automaticky k predĺženiu Licencie na dojednané obdobie podľa podmienok Licenčnej zmluvy, Obchodných podmienok a Technických podmienok.

4.4. Ak je Nadobúdateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek časti ceny za Licencie dlhším ako 30 dní, je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť či obmedziť poskytovanie všetkých služieb súvisiacich s Online aplikáciou do doby úhrady ceny za Licenciu zo strany Nadobúdateľa.

5. Aktualizácia

5.1. Zaplatenie Ceny licencie Online aplikácie nezakladá nárok na bezplatné poskytnutie prípadných úplne nových aktualizácií, modulov, komplexných funkcionalít a zásadných kvalitatívnych a kvantitatívnych zlepšení Online aplikácie, bez ktorých však môže Online aplikáciu Nadobúdateľ aj naďalej užívať (tieto je oprávnený Poskytovateľ ponúkať formou odplatného rozšírenia Licencie).

5.2. Ak Nadobúdateľ nevyužije možnosť nadobudnúť odplatné rozšírenie Online aplikácie aktualizácií, modulom, komplexnou funkcionalitou či zásadným kvalitatívnym a kvantitatívnym zlepšením, potom je Nadobúdateľ naďalej oprávnený užívať Online aplikáciu v podobe bez tohto zlepšenia.

6. Podpora

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre prípad, že by sa po začatí používania Online aplikácie objavila podstatná vada Online aplikácie, tj. taká, ktorá by znemožnila prístup k dokumentom a dátam a teda by Nadobúdateľ nemohol Online aplikáciu používať alebo ovládať; že urobí relevantný úkon servisnej odozvy a začne riešiť odstránenie vady bez zbytočných odkladov od písomného nahlásenia vady obsahujúcej popis nahlasovanej vady a jej prejavu, a to pokiaľ nezistí dôvod a nenájde riešenie pre odstránenie vady, a to predovšetkým spôsobom diaľkového prístupu k užívateľskému PC a e- mailovou podporou av nevyhnutnom prípade aj osobným zásahom programátora v sídle Nadobúdateľa.

6.2. taká, ktorá by znemožnila prístup k dokumentom a dátam a teda by Nadobúdateľ nemohl Online aplikáciu používať alebo ovládať; že urobí relevantný úkon servisnej odozvy a začne riešiť odstránenie vady bez zbytočných odkladov od písomného nahlásenia vady obsahujúcej popis nahlasovanej vady a jej prejavu, a to pokiaľ nezistí důvod a nenájde riešenie pre odstránenie vady, a to predovšetkým spôsobom diaľkového prístupu k užívateľskému PC a e- mailovou podporou av nevyhnutnom prípade aj osobným zásahom programátora v sídle Nadobúdateľa. Za nepodstatnú vadu je považovaná taká vada, ktorá sama o sebe neohrozuje bežný riadny chod Online aplikácie, prípadne nespôsobuje sťaženie bežného používania Online aplikácie.

6.3. Za vadu sa nepovažujú chybové hlásenia, príp. iné prejavy Online aplikácie, ktoré nemajú vplyv na rýchlosť či funkcionalitu Online aplikácie a nespôsobujú podstatné odchýlky od jej dohodnutých vlastností.

6.4. Poskytovateľ a Nadobúdateľ sa zaväzujú riešiť prípadné reklamované vady v aktívnej súčinnosti a vzájomne sa informovať o pokroku pri riešení vád. Nadobúdateľ si je vedomý, že pre umožnenie reprodukovania prípadnej chyby a tým aj zistenia jej príčiny, je potrebný správny a zodpovedajúci popis užívateľskej činnosti, ktorá predchádzala vzniku prejavu vady.

6.5. Ak je Nadobúdateľ v omeškaní s plnením povinnosti zabezpečiť a umožniť Poskytovateľovi diaľkový prístup k PC Nadobúdateľa na opravu vád alebo neposkytne zodpovedajúci popis užívateľskej činnosti, ktorá predchádza vzniku prejavu vady, nemôže vzniknúť omeškanie Poskytovateľa s odstránením vád Online aplikácie. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať Nadobúdateľa za účelom odstránenia vady, aby urobil aktualizáciu na najvyššiu dostupnú verziu webového prehliadača alebo potrebných programov pre funkčnosť Online aplikácie. Dovtedy nie je v omeškaní s riešením podpory.

6.6. Poskytovateľ je oprávnený na odstránenie vád Online aplikácie, realizácia údržby Online aplikácie zaistiť treťou osobou, s ktorou uzavrie zmluvu o autorizovanom poskytovaní technickej podpory.

6.7. Nadobúdateľ umožní vzdialený zabezpečený prístup napr. prostredníctvom aplikácie „Team Viewer“ Poskytovateľovi za účelom diaľkového vykonávania servisných zásahov, ak to bude potrebné.

6.8. Nadobúdateľ je povinný hlásiť bezodkladne všetky podnety či neošetrené výnimky Online aplikácie, a to na e-mail Poskytovateľa a popísať činnosť, pri ktorej sa výnimka vyskytla, jej prejav a prípadné chybové hlásenie. V prípade, že tak Nadobúdateľ bezodkladne neurobí, nezodpovedá Poskytovateľ za žiadne obmedzenie funkčnosti Online aplikácie.

6.9. Nadobúdateľ berie na vedomie, že základná podpora Online aplikácie je poskytovaná vzdialene formou e-mailov a telefonicky. Nadobúdateľ sa zaväzuje pre prípad, že hlásená chyba alebo nefunkčnosť Online aplikácie či jej funkcionality bola spôsobená zavinením Nadobúdateľa, užívateľom Nadobúdateľa alebo chybným nastavením systému či chybou hardvéru Nadobúdateľa či jeho užívateľa/ov alebo nedodržaním zmluvných alebo technických podmienok, uhradiť podporu v hodinovej sadzbe vrátane všetkých nákladov vzniknutých Poskytovateľovi, najmä prípadnej cestovnej a premeškaný čas podľa dohody Zmluvných strán (najmenej však 700, - Sk / hod. bez DPH, najmenej 7 Sk / km bez DPH).

Nadobúdateľ sa zavazuje pre prípad, že hlásená chyba alebo nefunkčnosť Online aplikácie či jej funkcionality bola spôsobená zavinením Nadobúdateľa, užívateľom Nadobúdateľa alebo chybným nastavením systému či chybou hardvéru Nadobúdateľa či jeho užívateľa/ov alebo nedodržaním smluvních alebo technických podmienok, uhradiť podporu v hodinovej sadzbe nákladov vzniknutých Poskytovateľovi, najmä prípadnej cestovnej a premeškaný čas podľa dohody Zmluvných strán (najmenej však 700,- Sk/hod. bez DPH, najmenej 7 Sk/km bez DPH).

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou, ktorú dostala od druhej Zmluvnej strany.

7.2. Poskytovateľ nezodpovedá za právnu správnosť Nadobúdateľom vložených dokumentov či ním upravených parametrov v rámci online aplikácie.

7.3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím údajov získaných zo zdrojov dát od tretích osôb rovnako ako nezodpovedá za škody spôsobené zadanými údajmi zo strany Nadobúdateľa či jeho zamestnancov (ním poverených tretích osôb). Pri funkciách a moduloch Online aplikácie závislých od zdroja dát poskytovaných od tretích osôb.

7.4. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za vady ani škody spôsobené chybami Online aplikácie alebo jej chybnými výstupmi, ak boli zapríčinené Nadobúdateľom, tretími osobami alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za vady ani za škodu spôsobenú najmä vložením nesprávnych údajov do Online aplikácie, zavírovaním lokálnej siete Nadobúdateľa alebo priamo jeho počítača počítačovými vírusmi, iným neodborným zásahom do Online aplikácie, poškodením spôsobeným nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete. Poskytovateľ nezodpovedá za vady ani škody spôsobené nesprávnou funkciou programov či aplikácií tretích osôb, ktoré Online aplikácia využíva. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek obmedzenie funkčnosti Online aplikácie spôsobené prerušením či výpadkami na pripojenie sieti internet.

7.5. Poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk ani iné škody vzniknuté Nadobúdateľovi, ku ktorým došlo nemožnosťou užiť Online aplikácie v dohodnutom rozsahu. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť aplikácií poskytovaných tretími stranami, ktoré sú Online aplikáciou používané. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že plná funkčnosť Online aplikácie je závislá na aplikáciách tretích strán, ktorých funkčnosť nemôže Poskytovateľ zaručiť. Ďalšie podmienky obmedzenia zodpovednosti sú uvedené v Technických podmienkach.

7.6. V prípade vzniku škody preukázateľne zavinenej Poskytovateľom Zmluvné strany dojednávajú, že výška škody nikdy neprevýši čiastku a je obmedzená do sumy zodpovedajúcej cene za Licenciu predchádzajúceho predplatného obdobia.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Nadobúdateľ je uzrozumený s tým, že pri svojej činnosti s licenciou zrejme bude spracovávať citlivé údaje, ktoré možno podľa platnej legislatívy považovať za osobné údaje. Na ich použitie je povinný vyžiadať si predchádzajúci súhlas osôb, ktorých osobné údaje bude spracovávať podľa platnej legislatívy. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym postupom nadobúdateľa ohľadom spracovania osobných údajov.

8.2. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, konkrétne meno a priezvisko, poprípade názov, adresa trvalého bydliska, miesta podnikania či sídla, e-mailová adresa a telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje budú Poskytovateľom spracované v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Údaje budú spracované iba zamestnancami či poverenými tretími osobami Poskytovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie služieb Poskytovateľa a budú sprístupnené iba zamestnancom či povereným tretím osobám Poskytovateľa.

8.3. 8.2. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, konkrétne meno a priezvisko, poprípade názov, adresa trvalého bydliska, miesta podnikania či sídla, e-mailová adresa a telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje budú Poskytovateľom spracované v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Údaje budú zpracované iba zamestnancami či poverenými tretími osobami Poskytovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie služieb Poskytovateľa a budú sprístupnené iba zamestnancom či povereným tretím osobám Poskytovateľa.

8.4. Nadobúdateľ týmto udeľuje súhlas na zasielanie obchodných ponúk Poskytovateľa na svoju e-mailovú adresu. Nadobúdateľ môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

8.5. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený monitorovať a ďalej pre svoje účely používať štatistické údaje o činnosti Nadobúdateľa v Online aplikácii, najmä vo vzťahu k užívaniu jednotlivých funkcionalít Online aplikácii a jeho modulov.

8.6. Nadobúdateľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa ust. § 12 a § 21 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu so spracovaním osobných údajov.

8.7. Nadobúdateľ berie na vedomie a vyhlasuje, že bol zo strany poskytovateľa oboznámený (a to úplne v súlade s ust. § 89 ods. 3 zákona č. 127/2005 Zb., Zákon o elektronických komunikáciách ao zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o elektronických komunikáciách) ), že webové stránky na ktorých je Online aplikácia prístupná spracovávajú súbory cookies, a to vrátane trvalých.S týmto spracovaním Nadobúdateľ aj v mene všetkých užívateľov súhlasí, kedy tento súhlas je udelený na dobu 48 mesiacov.V tomto smere Poskytovateľ informuje Nadobúdateľa, že webové prehliadače obsahujú správu súborov cookies, kedy pravdepodobne Nadobúdateľ môže súbory cookies ručne mazať blokovať alebo úplne zakázať ich používanie.Pre viac informácií nadobúdateľ môže využiť nápovedu svojho webového prehliadača.

9. Mlčanlivosť

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky skutočnosti patriace do oblasti obchodného tajomstva a iné dôverné informácie nebudú ďalej rozširovať alebo reprodukovať a nesprístupnia ich tretej strane. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že obchodné tajomstvo a dôverné informácie nepoužijú v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia v prospech tretích osôb.

9.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť aj o ďalších o skutočnostiach, ktorých oznámenie tretím osobám by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena druhej zmluvnej strany alebo jej obchodných partnerov a klientov.

9.3. Poskytnutie informácií patriacich do oblasti obchodného tajomstva alebo dôverných informácií nezakladá žiadne právo na licenciu, ochrannú známku, patent, právo použitia alebo šírenia autorského diela, ani akékoľvek iné právo duševného alebo priemyselného vlastníctva.

10. Ukončenie zmluvy a odstúpenie

10.1. Skončenie platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy sa viaže priamo k zákonným ustanoveniam ak prípadom odstúpenia od zmluvy. Výpoveď urobená počas Obdobia poskytnutia licencie však končí najskôr uplynutím Obdobia poskytnutia licencie. Nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti predplatenej licencie pri skoršom ukončení zmluvy či nevyužívaní Online aplikácie. Zmluvné strany môžu od Licenčnej zmluvy odstúpiť z dôvodov stanovených v Licenčnej zmluve a/alebo v Obchodných podmienkach a/alebo z dôvodov stanovených vo všeobecne platných právnych predpisoch, najmä v zákone č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

10.2. 10.1. Skončenie platnosti a účinnosti Licenčnej zmluvy sa viaže priamo k zákonným ustanoveniam ak prípadom odstúpenia od zmluvy. Výpoveď urobená počas Obdobia poskytnutia licencie však končí najskôr uplynutím Obdobia poskytnutia licencie. Nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti predplatenej licencie pri skoršom ukončení zmluvy či nevyužívaní Online aplikácie. Zmluvné strany môžu od Licenčnej zmluvy odstúpiť z dôvodov stanovených v Licenčnej zmluve a/alebo v Obchodných podmienkách a/alebo z dôvodov stanovených vo všeobecne platných právnych predpisoch, najmä v zákone č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Licenčnej zmluvy v prípade, že nadobúdateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť cenu licencie podľa Licenčnej zmluvy.

10.3. Pri ukončení časovej platnosti Licencie, resp. Obdobie poskytnutia licencie nie je Nadobúdateľ oprávnený na získanie svojich dát, ktoré sú uložené v štandardnej databáze, pretože export dát do aplikácie tretej osoby by nutne vyžadoval využitie zdrojového kódu Online aplikácie, čo je podľa Licenčnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok zakázané.

10.4. Odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy nie je dotknutá povinnosť druhej zmluvnej strany zaplatiť zmluvnú pokutu či náhradu škody podľa tejto zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na to, aby akékoľvek sporné záležitosti vyriešili zmiernou cestou, s prihliadnutím na oprávnené záujmy zmluvných strán. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté výslovne inak, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

11.2. Zmluvné strany vylučujú použitie zachovávaných obchodných zvyklostí v zmysle ustanovenia § 558 ods. 2 Občianskeho zákonníka a ďalej sa vylučuje použitie ustanovení § 1748, § 1763, § 1799 a 1800 Občianskeho zákonníka.

11.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie Licenčnej zmluvy, Obchodných podmienok, Technických podmienok, alebo inej zmluvy, ktorá tvorí súčasť spomínaných zmlúv, stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným alebo bude v rozpore s platnými právnymi predpismi, platí, že je plne oddeliteľné od ostatných ustanovení daného dokumentu, a teda ostatné ustanovenia daného dokumentu zostávajú naďalej v plnej platnosti a účinnosti. V takom prípade dojednávajú zmluvné strany, že také ustanovenie nahradí ustanoveniam novým, platným, a to takým, ktoré svojim so svojím účelom čo najviac blížia ustanovenia nahrádzanému.

11.4. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že Licenčnú zmluvu, Obchodné podmienky a Technické podmienky a ich obsah riadne zvážili, celý ich text prečítali a rozumejú im a že Licenčnú zmluvu s prílohami uzatvárajú po zrelej úvahe, o svojej vôli, slobodne, bez tiesne a nie za nevýhodných podmienok, a to s plným úmyslom v nich stanovenej povinnosti plniť. Rovnako prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli Licenčnú zmluvu akokoľvek zneplatniť, zmariť jej účel, urobiť neúčinnú voči akejkoľvek tretej osobe či dotknúť sa inak práv tretích osôb.

11.5. Zmluvné strany výslovne dojednávajú v zmysle ust. § 1752 an. Občianskeho zákonníka možnosť neskorších primeraných zmien týchto Obchodných podmienok zo strany Poskytovateľa, pričom zmena Obchodných podmienok bude Nadobúdateľovi oznámená na internetovej adrese Poskytovateľa a ďalej formou obchodného oznámenia na elektronickú adresu Nadobúdateľa. Ak neodmietne Nadobúdateľ zmeny Obchodných podmienok v lehote 1 mesiaca od odoslania obchodného oznámenia na elektronickú adresu Nadobúdateľa, má sa za to, že ich prijal a je zmenenými Obchodnými podmienkami viazaný. V prípade, že Nadobúdateľ zmenu Obchodných podmienok v stanovenej lehote odmietne, použije sa na vzťah medzi Zmluvnými stranami posledné platné znenie Obchodných podmienok odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami.

11.6. Tieto Obchodné podmienky rušia a nahrádzajú všetky predchádzajúce dojednania zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne uvedené v zmluvných dokumentoch uzavretých medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa poskytnutia Licencie na Online aplikáciu a jeho užívania, aktualizácie a podpory.

11.7. Cena podľa aktuálneho cenníka platí v prípade 100% súhlasu so zmluvnými podmienkami. Pokiaľ Nadobúdateľ bude žiadať zmenu Licenčnej zmluvy, Obchodných podmienok alebo Technických podmienok, cena aplikácie bude reflektovať individualizované Obchodné podmienky a Technické podmienky.

11.8. Tieto Obchodné podmienky sú platné odo dňa 1. 2. 2018.

 

V Tepliciach dňa 1. 2. 2018
Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com