Zamestnanci

Tento modul obsahuje evidenciu zamestnancov, záznamy o dochádzke, prevzatom majetku a ďalšie informácie.

Tip:Agenda “Nástenka / Dochádzka” v aplikácii Stavario poskytuje rýchly prehľad o stave a aktivite zamestnancov ihneď po spustení aplikácie. Máte tak okamžitý prehľad o zamestnancoch na stavbách, alebo zamestnancoch u lekára.

Nástenka - Dochádzka

Agenda Zamestnanci

Záznam zamestnanca je de facto osobnou kartou zamestnanca. Obsahuje prehľad informácií spojených s konkrétnym zamestnancom. Rýchlo získate prehľad o zapožičanom majetku, BOZP či o zostávajúcom nároku na dovolenku.

Záznamy je možné zhotovovať postupne, ručne, alebo je možné využiť šablónu pre hromadný import.

Založenie nového záznamu

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / Zamestnanci” stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 2. V záložke "Viditeľný pre užívateľov" označte užívateľov, ktorým majú byť zamestnanci a informácie o nich v priebehu ďalšieho spracovania zobrazované. Musí byť vyplnený aspoň jeden záznam.
 3. Informácie a záznamy dopĺňajte v jednotlivých kartách záznamu. Rozpracované záznamy môžete priebežne ukladať pomocou tlačidla Uložiť.

Systém umožňuje spracovať dáta po častiach, napr. založením záznamu zamestnanca, zadanie základných povinných hodnôt. Vyplniť ostatné informácie môžete neskôr. Pozornosť však venujte povinným údajom.

Záložky zamestnanca

Záložka Základné informácie

Karta združuje základné informácie o zamestnancovi.

Povinné údaje

 • Meno a priezvisko
 • Kód – kód zamestnanca (vyplní sa automaticky, ale môžete ho zmeniť)
 • Hodinová sadzba – použitá na kalkuláciu nákladov projektu v module Reporty

Ak polia zostanú nevyplnené, systém ich pri ukladaní označí na červeno a budete vyzvaní na ich doplnenie.

Ďalšie údaje v záložke “Základné informácie”

 • Titul
 • Rodné priezvisko
 • IČO
 • DIČ – DIČ v tvare CZ123456789
 • Skupina - skupina, kam je zamestnanec zaradený. Skupina sa využíva pri hromadnej komunikácii.
 • Aktívne – informácie, či je zamestnanec v pracovnom pomere (Áno / Nie)
 • Automatické ukončovanie pracovného času - automaticky ukončí záznam v dochádzke

Nastavenie časov

Nastavenie časov

Tu sa nastavuje základný pracovný čas, prestávky zamestnanca a zaokrúhľovanie pracovného času.

 • Zaokrúhľovať – Áno/Nie
 • Začiatok
 • Koniec
 • Fond hodín
 • Prestávka

Záložka Osobné údaje

Súhrn informácií pre komunikáciu (telefónne spojenie, e-mailová adresa), bankové spojenie, základné informácie o pracovnom pomere a tiež veľkosť pracovného oblečenia.

Osobné údaje zamestnanca

Systém kontroluje vyplnenie týchto povinných údajov:

 • Telefónne číslo s predvoľbou
 • E-mailová adresa

Záložka Poznámky

Neštruktúrované poznámky a informácie o zamestnancovi sa zapisujú do textového editora na karte Poznámky.

Karta Dokumenty

Karta slúži na správu základných dokumentov spojených so zamestnancom. Pre prehľadnú správu všetkých dokumentov sa využívajú zložky, do ktorých sa jednotlivé dokumenty dajú zaradiť. Ďalšie informácie o správe dokumentov nájdete v kapitole “Zamestnanci / Dokumenty”.

Dokumenty

Záložka BOZP

Karta slúži na záznam prostriedkov BOZP. Záznam môžete zadať ako z karty zamestnanca, tak priamo z Agendy BOZP.

 1. V otvorenej karte jednotlivého zamestnanca v agende "Zamestnanci / Zamestnanci" prejdite do záložky "BOZP".
 2. Stlačte tlačidlo Pridať záznam/zložky do zložky a pokračujte spracovaním údajov.
 3. V poli “Typ záznamu” výberom z roletového menu zvoľte “Záznam”.
 4. Do poľa “Názov” vyplňte popis spracovávaného záznamu. Tento údaj je povinný.
 5. Voľbou Áno / Nie výberom z roletového menu “Predané” označte záznam prostriedkov ako (ne)predaný.
 6. Nastavte voľbu “Opakovať” - Áno/Nie výberom z roletového menu. Pri nastavení voľby Opakovanie Áno - sa zobrazí časť formulára pre nastavenie počtu opakovaní a interval opakovania.
 7. Ďalší záznam BOZP môžete pridať stlačením tlačidla Uložiť a pridať ďalšie.
 8. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Záložka Drobný majetok

Evidencia drobného majetku. Zoznam majetku spracovaný napríklad v XML tabuľke alebo PDF súbore je možné nahrať do aplikácie.

 1. Kliknite myšou do poľa pre nahranie dát “Drop files to upload”.
 2. V prieskumníku nájdite umiestnenie súboru.
 3. Stlačte tlačidlo “Otvoriť”. Zoznam majetku sa načíta do formulára.

Poznámka: Zhodným spôsobom môžete zadať ďalšiu tabuľku či fotografie. Formulár umožnuje taktiež tlač prehľadu Drobného majetku. Pre tlač použite tlačidlo “Tlač drobného majetku”.

Záložka Evidencia majetku

Tu sa nachádza evidencia majetku, ktorý má zamestnanec priradený, tzv. "na karte". Zápis nového majetku na kartu zamestnanca môžete vykonať dvojakým spôsobom:

 • Zápisom v záložke "Evidencia majetku" v osobnom zázname zamestnanca
 • Založením záznamu v agende “Majetok” a priradením konkrétnemu zamestnancovi

Záložka Výdavky za majetok

Informácie o výdavkoch za majetok.

Záložka Záznamy

Kompletný prehľad dochádzky a iných aktivít zamestnanca. Typ záznamu je zvýraznenou grafickou značkou.

Na tejto karte je možné záznam opraviť stlačením tlačidla “Upraviť záznam”.

Kompletný prehľad dochádzky za všetkých zamestnancov je dostupný z agendy "Zamestnanci / Záznamy". Do tohto prehľadu sa najrýchlejšie dostanete stlačením tlačidla “Zobraziť všetko” umiestnenom v pravom dolnom rohu prehľadu.

Záložka Dovolenka

Karta združuje informácie o nároku a čerpaní dovolenky zamestnanca. Počet dní nároku na dovolenku zadajte v poli “Počet dní dovolenky v roku”.

Pokyn na vyplatenie dovolenky zadajte pomocou funkcie Vyplatiť.

 1. V otvorenom zázname zamestnanca, v záložke “Dovolenka” stlačte tlačidlo Vyplatiť.
 2. V zobrazenom formulári zadajte počet dní a čiastku na vyplatenie.

Prevod nevyčerpanej dovolenky zadajte nasledujúcim spôsobom.

 1. V otvorenom zázname zamestnanca, v záložke “Dovolenka” stlačte tlačidlo Previesť.
 2. V zobrazenom okne formulára zadajte počet dní pre prevod. Dokončite stlačením tlačidla Previesť.
 3. Nárokovaný počet dní dovolenky sa prepočíta a aktualizuje.

Záložka Odpracované hodiny

Karta zbiera údaje a hodnoty z dochádzky zamestnanca. Karta "Odpracované hodiny" je zviazaná s kartou "Reporty / Odpracované hodiny zamestnanca".

Záložka Vzory dokumentov

Vzor dokumentu

Karta umožňuje vygenerovať konkrétny dokument zo šablóny. Napr. dohoda o vykonaní práce. Vytvorený dokument sa stiahne do vášho počítača.

 1. V Karte vyberte typ dokumentu a kliknutím na značku “+” otvorte detail záznamu.
 2. V pravej časti dokumentu doplňte identifikačné údaje
 3. Stlačte tlačidlo Uložiť.
 4. Pre generovanie dokumentu stlačte tlačidlo Generovať PDF.

Hromadný import záznamov zamestnancov

Aplikácia umožňuje hromadný import záznamov zo šablóny vo formáte XLSX. Vzorová importná šablóna na stiahnutie je dostupná priamo v module zamestnancovi pod tlačidlom Importovať záznamy.

Import záznamov zamestnancov

Pozor! Venujte pozornosť povinným poliam, tie sú v importnej šablóne označené hviezdičkou.

Ako vyplniť šablónu Zamestnanci

Šablóna pre import má predvyplnené hlavičky stĺpcov. Pole "Aktívne" vyplňte podľa nasledujúceho kľúča: 1 = áno; 0 = nie. Jednotlivé záznamy zamestnancov je možné neskôr upravovať.

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / Zamestnanci” stlačte tlačidlo Importovať záznamy.
 2. Stlačte tlačidlo “Vybrať súbor”.
 3. V počítači vyberte vyplnený XLXS súbor zamestnancov.
 4. Stlačte tlačidlo “Otvoriť”. Zoznam sa načíta do prostredia aplikácie.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Import.

Načítané záznamy môžete ďalej upravovať a dopĺňať.

Základné akcie vykonávané na zozname zamestnancov

Odoslanie PIN na mobil zamestnanca

Zamestnanci na záznam dochádzky využívajú mobilnú aplikáciu s unikátnym prihlasovacím kódom a heslom. Systém odošle prístupové údaje na telefónne číslo zamestnanca okamžite po uložení záznamu.

Úspešné dokončenie akcie “Odoslanie PIN a hesla Odoslať nový pin na e-mail a SMS je vizuálne symbolizované zeleným pruhom/bannerom na zozname zamestnancov.

Oznámenie o odoslaní hesla/pinu

V prípade straty PIN a hesla môžete z aplikácie odoslať opakovane tieto dáta na mobil zamestnanca.

 1. V zozname zamestnancov zamerajte kurzorom riadok zamestnanca.
 2. Stlačte tlačidlo “Odoslať nový pin na email a SMS Odoslať nový pin na email a SMS.
 3. Dáta budú okamžite odoslané na uvedené kontaktné údaje.

Nastavenie zamestnanca ako Neaktívny

 1. V zozname zamestnancov zamerajte kurzorom riadok zamestnanca.
 2. Prepínač v poli aktívny prepnite do polohy “Neaktívny Neaktívny zamestnanec.

Správu nastavenia “Aktívne” môžete vykonávať aj v záložke “Základné informácie” daného zamestnanca.

Aktívne v detaile zamestnanca

Odpracované hodiny

Rýchly náhľad na odpracované hodiny v aktuálnom mesiaci, za vybraného zamestnanca.

Odpracované hodiny

 1. Stlačte tlačidlo "Odpracované hodiny Odpracované hodiny.
 2. Systém zobrazí agendu “Reporty / Prehľad odpracovaných hodín” vybraného zamestnanca.

Agenda Skupiny

Rozdelenie zamestnancov do skupín, tzv. party.

Založenie nového záznamu

 1. V agende “Zamestnanci / Skupiny” stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 2. V poli “Názov” vyplňte označenie skupiny.
 3. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť.

Zaradenie súčasného zamestnanca do skupiny

 1. V agende “Zamestnanci / Zamestnanci” stlačte tlačidlo "Upraviť záznam Upraviť záznam".
 2. V poli “Skupina” vyberte z roletového menu.
 3. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť.

Tip: Využite možnosti exportovať záznamy so zameraním na skupinu. Napríklad odpracované hodiny na projekte, kde máte stále rovnakú skupinu zamestnancov.


Agenda Zamestnanci / Záznamy

V tejto agende sa nachádza evidencia dochádzky, sťahovanie dát z mobilnej aplikácie, prostredie pre správu dát. Tak by sa dalo v stručnosti zhrnúť a popísať najdôležitejšie miesto systému.

Prehľad záznamov

V prehľadnej tabuľke sa zobrazujú záznamy o príchodoch jednotlivých zamestnancov na stavbu alebo o lekárskych návštevách. Farebné príznaky rozlišujú jednotlivé záznamy. Súčasne je možné v tejto tabuľke záznamy filtrovať a upravovať.

Primárne sú záznamy o dochádzke zhotovované z mobilnej aplikácie. Zamestnanec má pridelený prihlasovací kód a heslo. Pri príchode na stavbu sa zamestnanec prihlási do mobilnej aplikácie a odfotí sa. Systém dáta v mobilnej aplikácii pri dostupnosti internetového pripojenia synchronizuje do cloudu ERP systému.

Administrátor aplikácie následne dáta skontroluje a upraví nepresné záznamy.

Prehľad denných záznamov zamestnancov

Filtrovanie záznamov

Záznamy umožňujú filtráciu podľa rôznych podmienok, napr. podľa mena zamestnanca alebo podľa projektu. Zobrazené výsledky je možné obmedziť o záznamy čerpania dovolenky. To všetko nastavíte jednoducho pomocou roletových ponúk filtrov a začiarknutia zoznamu tzv. Ignorovaných záznamov.

 1. Otvorte agendu “Zamestnanci / Záznamy”.
 2. Vo filtračnom paneli, v jeho prednej časti, zvoľte výber z roletovej ponuky meno zamestnanca.
 3. Vo filtračnom paneli je možné "Ignorovať záznamy" - tzn. označiť záznamy, ktoré sa nemajú vo výsledku zobrazovať (napr. Dovolenka, neplatené voľno a pod.).
 4. Dokončite stlačením tlačidla Filtrovať umiestnenom v pravej časti filtračného riadka.

Zrušenie filtra vykonáte nastavením voľby “–” v poli "Zamestnanec" a stlačením tlačidla Filtrovať.

Filter denných záznamov zamestnancov

Založenie nového záznamu

V niektorých prípadoch je nutné založiť záznam pracovného dňa ručne. Zvlášť v prípade že, nebola načítaná dochádzka z mobilnej aplikácie.

Rovnakým postupom je možné zadať akýkoľvek iný záznam, napr. záznam Ošetrovanie člena rodiny (OČR). Voľbu typu záznamu (dovolenka, OČR) sa najľahšie vykoná stlačením príslušného tlačidla. Typ záznamu sa potom prevezme do formulára.

Založenie nového zamestnanca

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / Záznamy” stlačte tlačidlo Pridať pracovný deň.
 2. V zobrazenom formulári kliknite do poľa “Zamestnanec” av roletovej ponuke vyberte požadované meno.
 3. Kliknite do poľa “Dátum” a nastavte príslušný termín. Dopĺňa sa vždy jeden pracovný deň. Systém vypĺňa aktuálny dátum.
 4. Skontrolujte doplnený “Čas príchodu” a “Čas odchodu”. Prípadne vykonajte nastavenie zápisom do príslušných buniek.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Odoslať.

Pridanie pracovného dňa

Prestávka

Mobilná aplikácia umožňuje zadať čerpanie prestávky. Pri začatí čerpania prestávky sa zaznamenáva GPS. V okamihu, keď je zamestnanec na prestávke, nie je možné s mobilnou aplikáciou Stavario pracovať. Hneď ako je prestávka ukončená, sú všetky funkcie aplikácie obnovené. Predvolená dĺžka prestávky je nastavená na 30 minút. Dĺžku prestávky je možné zmeniť v záložke "Základné nastavenie" pri konkrétnom zamestnancovi v agende "Zamestnanci / Zamestnanci".

Prestávku je tiež možné pridať ručne

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / Záznamy” kliknite na tlačidlo Pridať prestávku.
 2. V zobrazenom formulári kliknite do poľa “Zamestnanec” av roletovej ponuke vyberte požadované meno.
 3. Kliknite do poľa “Dátum” a nastavte príslušný termín. Dopĺňa sa vždy jeden pracovný deň. Systém vypĺňa aktuálny dátum.
 4. Skontrolujte doplnený “Čas od” a “Čas do”. Prípadne vykonajte nastavenie zápisom do príslušných buniek.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Odoslať.

Úprava existujúceho záznamu

V niektorých prípadoch je potrebné upraviť záznamy načítané z mobilnej aplikácie.

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / Záznamy” zamerajte požadovaný riadok.
 2. Stlačte tlačidlo “Upraviť záznam Upraviť záznam. Formulár je možné otvoriť aj klikom myšou na riadok.
 3. V zobrazenom formulári upravte požadované informácie.
 4. Doplňte textovú poznámku pre zamestnancov, jedná sa o povinný údaj.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Úprava denného záznamu zamestnanca

Systém kontroluje duplicitu zadávaných záznamov. O nevhodnom zadaní budete informovaní. Systém záznam vytvorí a je možné ho ďalej editovať.

Mazanie záznamov

Kôš s dennými záznamami zamestnancov

 1. Nežiaduce záznamy označte a hromadne odmažte. Tlačidlo Zmazať je dostupné na konci zoznamu.
 2. Zmazané záznamy sa presunú do koša systému. Také záznamy je možné obnoviť.
 3. Na pravej strane obrazovky kliknite na rozbaľovacie menu Výpis kde vyberte "Kôš" a stlačte Filtrovať.
 4. Zamerajte, ktorý záznam chcete obnoviť a stlačte tlačidlo "Obnoviť Obnoviť".

Export záznamov

Pre export záznamov odpracovaných hodín zamestnancov prejdite do modulu "Reporty / Odpracované hodiny", resp. "Reporty / Odpracované hodiny na projekte".

 1. Prejdite do agendy "Reporty / Odpracované hodiny".
 2. Označte zamestnancov, ktorých záznamy majú byť vygenerované.
 3. Nastavte požadované obdobie výberom z kalendára.
 4. Dokončite stlačením tlačidla Stiahnuť report.

Hotový súbor sa stiahne do vášho počítača a môžete tlačiť.


Agenda Zamestnanci / Dokumenty

Agenda pre evidenciu a správu dokumentov spojených so záznamom zamestnanca. Všetky dokumenty, ktoré sú generované z aplikácie s väzbou na zamestnancov sa zobrazia práve tu. Môžu to byť dohody, zmluvy a ďalšie.

V tejto agende je možné zakladať zložky pre lepšiu orientáciu v dokumentoch.

Pridanie novej zložky

 1. V agende “Zamestnanci / Dokumenty” stlačte tlačidlo Pridať záznam/priečinok.
 2. V poli “Typ záznamu” výberom z roletového menu zvoľte “Zložka”.
 3. Vyplňte názov zložky (napr. Dohody). Toto pole je povinné.
 4. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Pridanie dokumentu do priečinka

 1. V agende “Zamestnanci / Dokumenty” zamerajte zložku, do ktorej dokument chcete zaradiť.
 2. Stlačte tlačidlo “Pridať záznam / zložku do zložky Pridať záznam/zložku do zložky.
 3. Vyplňte pole “Názov”. Toto pole je povinné.
 4. Pole “Vyriešený” nastavte podľa stavu záznamu.
 5. Dátum expirácie zvoľte výberom z kalendára.
 6. Prílohu dokumentu vložíte z vášho počítača kliknutím na tlačidlo "Drop files to upload" a vyberte požadovaný súbor.
 7. Pokračujte voľbou v poliach “Od užívateľa”, resp. "Pre užívateľov (na nástenku)".
 8. Výberom zamestnanca z roletového menu v poli “Pre zamestnancov” pridáte dokument do mobilnej aplikácie zamestnanca.
 9. Do poľa “Nový komentár” môžete zadať textovú poznámku a ihneď poslať pomocou tlačidla Odoslať.
 10. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť alebo Uložiť a zavrieť.

Agenda Zamestnanci / Novinky

Novinky umožňujú jednoduchou formou informovať vybraných či všetkých zamestnancov o aktuálnom dianí vo firme, obstaraní nového majetku alebo pláne čerpania dovoleniek. Takto spracovaná správa sa zobrazuje vybraným zamestnancom v ich mobilnej aplikácii, kde ju musí prečítať a podpísať pred záznamom dochádzky.

Založenie nového záznamu

 1. V agende “Zamestnanci / Novinky” stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 2. V zobrazenom formulári nastavte “Áno” v poli “Predvolená novinka pre nových zamestnancov”.
 3. Vyplňte dátum výberom z kalendára.
 4. Väzbu novinky na majetok zadajte v poli “Novinka majetku”, kde výberom z roletového menu priraďte položku majetku.
 5. V poli “Priložený dokument” zvoľte dokument, ktorým je novinka sprevádzaná.
 6. Vypíšte nadpis novinky v poli “Názov”.
 7. V textovom editore vypíšte novinku, ktorá sa neskôr zobrazí zamestnancom.
 8. Ukončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

V druhej záložke "Zamestnanci" sú dostupné informácie o tom, kto zo zamestnancov si novinku už prečítal.

Zamestnancom sa novinka zobrazí v mobilnej aplikácii. Túto správu musia zamestnanci najskôr prečítať a podpísať, až potom je možné zadať príchod na stavbu.


Agenda Zamestnanci / Dovolenka a absencia

Agenda poskytuje rýchly prehľad o čerpaní dovolenky, plánovaných čerpaní. Dáta sú zobrazované v prehľadnej grafickej podobe.

Dovolenky a absencia

Žiadosti o dovolenke

V tejto sekcii vidíte všetky žiadosti o dovolenke zamestnancov. Žiadosti môžete “Schváliť” alebo “Odmietnuť” pomocou tlačidiel na pravej strane.

Žiadosti o dovolenku

Dovolenky na čerpanie

V tejto sekcii vidíte zoznam všetkých vám priradených zamestnancov a ich informácie na dovolenku (koľko zostáva dní, vyplatené dovolenky, prevedené dovolenky z minulého/do ďalšieho roka a koľko dní bolo vyčerpaných.

Kliknutím na vybraného zamestnanca sa dostanete do záložky "Dovolenka" v agende "Zamestnanci / Zamestnanci", kde môžete dovolenku prevádzať, vyplácať či pridávať dni navyše.

Pokyn na vyplatenie dovolenky zadajte pomocou funkcie Vyplatiť.

 1. V otvorenom zázname zamestnanca, v záložke “Dovolenka” stlačte tlačidlo Vyplatiť.
 2. V zobrazenom formulári zadajte počet dní a čiastku na vyplatenie.

Prevod nevyčerpanej dovolenky zadajte nasledujúcim spôsobom.

 1. V otvorenom zázname zamestnanca, v záložke “Dovolenka” stlačte tlačidlo Previesť.
 2. V zobrazenom okne formulára zadajte počet dní pre prevod. Dokončite stlačením tlačidla Previesť.

Nárokovaný počet dní dovolenky sa prepočíta a aktualizuje.


Agenda Zamestnanci / BOZP

V této agendě se nachází záznamy prostředků BOZP vydané na kartu zaměstnance. Základné informácie o prostriedkoch BOZP je možné nastaviť pre periodické opakovanie. Systém s predstihom informuje o potrebe zaistenia nových prostriedkov.

Založenie zložky záznamov

Ak chcete triediť záznamy do zložiek, založte ako prvý záznam typu "Zložka“.

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / BOZP” stlačte tlačidlo Pridať záznam/zložku do zložky.
 2. V zobrazenom formulári zvoľte výberom z ponuky “Typ záznamu” - “Zložka”.
 3. Vyplňte pole “Názov”. Toto pole je povinné.
 4. V poli “Zamestnanec” výberom z ponuky zvoľte zamestnanca, ktorému sa zložka vytvorí.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Záznam prostriedkov

 1. V otvorenej agende “Zamestnanci / BOZP” stlačte tlačidlo Pridať záznam/zložku do zložky.
 2. V zobrazenom formulári zvoľte výberom z ponuky “Typ záznamu” - “Záznam”.
 3. Vyplňte pole “Názov”. Toto pole je povinné.
 4. V poli “Zamestnanec” výberom z ponuky zvoľte zamestnanca, ktorému sa záznam vytvorí.
 5. Výberom z roletového menu "Predané“ označte prostriedok BOZP ako "Predaný/nepredaný“.
 6. V poli “Opakovať” nastavte voľbu “Áno” pre automatické opakovanie.
 7. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Vytvorenie dokumentov s podpismi

 1. V zozname položiek v agende “Zamestnanci / BOZP” označte záznamy, pre ktoré má byť dokument generovaný.
 2. Stlačte tlačidlo Vytvoriť dokument s podpismi.
 3. Dokument sa stiahne do vášho počítača.

Vytvorenie príkazu pravidelného opakovania

 1. V agende “Zamestnanci / BOZP” stlačte tlačidlo Príkazy pravidelného opakovania.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať záznam.
 3. V zobrazenom formulári nastavte výberom z roletového menu voľbu “Aktívne” - “Áno”.
 4. Nastavte “Interval opakovania” výberom z roletového menu.
 5. Z kalendára vyberte “Počiatočný dátum”.
 6. Do poľa “Názov” vyplňte informatívny popis. Toto pole je povinné.
 7. Prejdite do druhej záložky “Zamestnanci” a označením jednotlivým zamestnancom priraďte príkaz opakovania.

Zmena príkazu pravidelného opakovania

Zmena príkazu sa týka napr. doplnenie ďalších záznamov zamestnancov.

 1. V agende “Zamestnanci / BOZP” zamerajte záznam, ktorý chcete upraviť.
 2. Stlačte tlačidlo “Upraviť záznam Upraviť záznam.
 3. Pre dokončenie úprav stlačte tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Nevyhovujúci záznam Príkazu pravidelného opakovania je možné zmazať. V zozname príkazov zamerajte riadok a stlačte tlačidlo “Zmazať záznam Zmazať záznam.