Sklad

Centrálny sklad a evidencia pohybov skladových položiek na sklade jednotlivých stavieb. V systéme sa zaobstaráva príjem (nákup) materiálu na tzv. Centrálny sklad. Z Centrálneho skladu sa materiál prevádza na sklady jednotlivých projektov, kde sa spotrebujú vo výrobe.

Jednotlivé skladové položky sú kategorizované a značené výrobcom. Vytvorenie záznamov skladových kariet dosiahnete najrýchlejšie importom zoznamu položiek vo formáte XLSX.

Optimálny postup spracovania dát

Vytvorenie triedenia položiek

 • Založiť výrobca – umožňuje členenie položiek skladu podľa výrobcov
 • Založiť kategórie – umožňuje členenie položiek skladu do jednotlivých kategórií, napr. štrk, lepidlá, omietky a pod.

Import položiek

 • Pomocou šablóny pre import z XLSX
 • Doplniť ručne
 • Vtvorenie záznamu sklad
 • Importovať hromadne položky (stav skladových zásob)

Používané operácie v module sklad

 • Nákup / príjem materiálu na centrálny sklad
 • Konvertovať na sklad projektu
 • Rezervácia materiálu
 • Záznam o spotrebe materiálu
 • Odpis položiek

Založenie záznamu Výrobca

 1. Prejdite do agendy "Sklad / Výrobcovia".
 2. Stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 3. Zapíšte názov výrobcu, ktorý bude naďalej v evidencii.
 4. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Založenie záznamu Kategórie

 1. Prejdite do agendy "Sklad / Kategórie".
 2. Stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 3. Zapíšte názov kategórie, ktorý bude naďalej v evidencii.
 4. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Položky skladu

Hlavná časť modulu Sklady sú položky. Tie je vhodné členiť podľa:

 • Kategória
 • Výrobca

Dáta (kategória, výrobca) sa ďalej využívajú pri importe položiek na sklad.

Príklad: kategórie „Omietky“ obsahujú položky výrobcov Den Braven, Knauf.

Založenie záznamu Položka jednotlivo

 1. V agende “Sklad – Položky” stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 2. Vyplňte “Kód”. Ide o evidenčný kód položky v systéme. Tento záznam je povinný.
 3. V poli "Varovať, ak je na sklade menej ako“ zadajte číselnou hodnotou počet merných jednotiek, ktorá je považovaná ako limitné minimum. Ak klesne zásoba položky pod túto hodnotu, zobrazí sa hlásenie v “Nástenka / Sklad”.
 4. V poli “Odkaz” môžete doplniť ľubovoľný odkaz. Vhodné je napríklad doplniť odkaz na web výrobcu, technické listy alebo e-shop, kde bola položka zakúpená.
 5. Zvoľte “Kategóriu” položiek. Pozor, pokiaľ chcete triediť položky do kategórií, je potrebné ich najskôr zadať v agende “Sklad/Kategórie”.
 6. Pokračujte záznamom “Výrobca”. Tu funguje našepkávač už vytvorených výrobcov v agende "Sklad / Výrobcovia".
 7. V poli “Jednotka” zvoľte výberom z roletového menu mernú jednotku.
 8. Pokiaľ má položka nejaké denné náklady, môžete vyplniť pole “Cena prenájmu / 1 deň”.
 9. Doplňte hmotnosť v poli “Váha položky (kg)”.
 10. Výberom z roletového menu nastavte položke stav “Aktívne” - “Áno/Nie”. Aktívne položky sa neskôr zobrazujú do ďalšieho spracovania.
 11. V pravej časti formulára vyplňte textové pole “Popis” položky. Môžete tiež doplniť “Obrázok” z prostredia vášho počítača. Pre výber grafického súboru stlačte tlačidlo “Vybrať súbor”.
 12. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Import položiek zo šablóny

 1. V agende “Sklad / Položky” stlačte tlačidlo Importovať záznamy.
 2. Stiahnite šablónu pre import dát vo formáte XLSX. Šablóna obsahuje list “Data” s uvedením všetkých Výrobcov, Kategórií a množstvových jednotiek (MJ) vedených v systéme.
 3. Otvorte stiahnutý XLSX súbor so šablonou, kde vyplňte:
  • Kód položky
  • Výrobca (výberom z rozbaľovacej ponuky)
  • Kategória (výberom z rozbaľovacej ponuky)
  • Názov
  • Jednotky (výberom z rozbaľovacej ponuky)
  • Cena prenájmu /1 deň
 4. Uložte a zatvorte súbor.
 5. Stlačte tlačidlo “Vybrať súbor” a vyhľadajte ho vo vašom počítači.
 6. Dokončite stlačením tlačidla “Import”.

Takto spracované položky je možné v ďalšej fáze spracovania naskladniť v jednotlivých skladoch.


Agenda Sklady

Skladom sa rozumie evidencia zásob a materiálového zaistenia na jednotlivých stavbách.

Sklady

Prehľadná mriežka zobrazuje všetky sklady a umožňuje základné operácie:

 • založenie záznamu
 • editáciu záznamu skladu

Založenie záznamu skladu

Centrálny sklad – minimálne jeden záznam skladu musí mať aktívne nastavenie “Centrálny sklad“. Na tento sklad sa zaobstaráva prvotný import položiek. Z neho potom ďalej prevádzate materiál na sklady jednotlivých projektov.

Tip: Pri vytváraní nového projektu je vhodné vytvoriť sklad priamo z projektu zaškrtnutím voľby “Vytvoriť sklad” na formulári “Základné informácie”.

Vytvorenie skladu

 1. V otvorenej agende “Sklad / Prehľad skladov” stlačte tlačidlo Vytvoriť sklad.
 2. Zapíšte názov skladu.
  • “Nastaviť ako centrálny sklad” – Áno / Nie
  • “Zobraziť sklad v hlavnom menu” – Áno / Nie

Sklady v hlavnom menu

V hlavnom menu aplikácie sú tzv. centrálne sklady zaradené na úvod menu modulu Sklad. Ďalšie záznamy skladov, napr. projektové sklady, môžete tiež zobraziť v hlavnom roletovom menu – aktívna voľba “Zobraziť sklad v hlavnom menu”.

 1. V poli “Projekt” výberom z roletového menu zvoľte príslušnosť ku konkrétnemu projektu.
 2. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Vlastnosti a zmena záznamu skladu

Vo vlastnostiach záznamu je možné upraviť či doplniť skôr zadané údaje.

 1. Prejdite do agendy “Sklad / Prehľad skladov”.
 2. Kliknite na ikonu “Upraviť Upraviť v riadku vybraného skladu, ktorý chcete upraviť.
 3. Upravte požadované údaje.
 4. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Prehľad aktívnych záznamov skladov

 1. V tabuľke skladov v agende "Sklad / Prehľad skladov" kurzorom kliknite na požadovaný sklad. Lepšiu orientáciu umožňuje zvýraznená mriežka.
 2. Detail skladu zobrazuje jednotlivé záložky:
  • Položky na sklade – zoznam položiek aktuálne na sklade
  • Pohyby na sklade – história všetkých pohybov na danom sklade
  • Rezervácia - tu uvidíte rezervácie z daného skladu, ak nejaké sú

Úkony vykonávané v module sklad

 • Nákup
 • Rezervácia
 • Prevodka
 • Spotreba
 • Odpis

Príjem na sklad – Nákup

Nákup pracuje so záznamom položiek skladu. Skontrolujte, že máte všetky položky nákupu v systéme založené.

 1. Otvorte záznam Centrálneho skladu a stlačte tlačidlo Nákup.
 2. Zaškrtnite položky, ktoré chcete naskladniť a kliknite na “Pridaj označené položky do nákupu” alebo “Pokračovať”.
 3. Pole “Dátum” sa predvyplní z nastavenia vášho počítača. Môžete ho zmeniť.
 4. Ak chcete, vyplňte textové pole “Poznámky”.
 5. Doplňte položky nákupu, ich množstvo a cenu bez DPH.
 6. Nákup si môžete uložiť pomocou tlačidla "Uložiť nákup“ alebo "Uložiť nákup a späť do skladu“, pokiaľ ešte v budúcnosti potrebujete doplniť nejaké ďalšie položky.
 7. Kliknite na tlačidlo “Pokračovať”.
 8. Otvorí sa súhrn uskutočneného nákupu, kde môžete informácie zrevidovať.
 9. Pokiaľ je všetko v poriadku, dokončite stlačením tlačidla “Dokončiť nákup”.

Pozor! Dokončený nákup nemožno len tak jednoducho vymazať, chybne naskladnené položky môžete odpísať cez tlačidlo "Odpis“ alebo cez "Prevodka“, pokus išli položky z iného skladu.

Pridanie položiek hromadným importom

Importná šablóna obsahuje dva listy:

 • "Import" – záložka na záznam položiek
 • "Data" – položky, ktoré je možné zadať do spracovania

Pozor! Pokiaľ nie je položka na liste “Data”, nie je možné ju naskladniť.

 1. V otvorenom sklade a formulári “Nákup” stlačte tlačidlo “Nahrať XLS”.
 2. Stiahnete šablónu pre vyplnenie dát pomocou tlačidla “Stiahnuť XLSX šablónu pre import”.
 3. V počítači šablónu vyhľadajte a vyplňte:
  • Názov – vyplňte ponukou z otváracieho zoznamu a skontrolujte mernú jednotku
  • Počet – množstvo naskladnených položiek
  • Súbor uložte a zatvorte
 4. V Stavariu kliknite na importovanie záznamov “Vybrať súbor”, vyberte upravený súbor v počítači a dokončite stlačením tlačidla Import.
 5. Dáta zo šablóny sa načítajú do systému, kde je možné ich ďalej upraviť. Doplňte a skontrolujte jednotkovú cenu položiek.
 6. Príjem na sklad dokončite stlačením tlačidla "Pokračovať".
 7. Systém zobrazí rekapitulačnú časť informácií.
 8. Dokončite stlačením tlačidla "Dokončiť nákup".

Pridanie položiek jednotlivo

Skladové položky sa tiež pridávajú postupným zápisom jednotlivých informácií a údajov.

 1. V otvorenom zázname Centrálneho skladu stlačte tlačidlo Nákup.
 2. V otvorenom formulári nákupu stlačte tlačidlo “Pridaj označené položky do nákupu”.
 3. Vyplňte kód položky v stĺpci “Kód”.
 4. Doplňte “Názov” položky.
 5. Doplňte počet množstvových jednotiek v poli “Počet MJ”.
 6. Zadajte cenu bez DPH do poľa “Čiastka bez DPH)”.
 7. Kliknite na “Pokračovať”.
 8. V rekapitulácii nákupu dokončite stlačením tlačidla "Dokončiť nákup".

Prevod materiálu na iný sklad

Prevod materiálu sa najčastejšie vytvára, keď ide o prevod materiálu z centrálneho skladu na sklad projektu (na stavbu).

 1. V ľubovoľnom otvorenom sklade v agende “Sklad / Prehľad skladov” stlačte tlačidlo Prevodka.
 2. Označte položky, ktoré chcete previesť a stlačte tlačidlo “Pridaj označené položky do výdajky”.
 3. Vyplňte “Dátum a čas” vykonania zmeny alebo ponechajte vygenerované číslo systémom.
 4. V poli “Na sklad” vyberte z roletového menu cieľový sklad, kam bude materiál prevedený.
 5. Voliteľne doplňte textovú poznámku.
 6. Rozpracovanú výdajku môžete uložiť stlačením tlačidla “Uložiť výdajku”.
 7. Stlačením tlačidla “Pokračovať” sa dostanete na záverečnú rekapituláciu dokladu. Tu môžete:
  • “Upraviť údaje” – umožní zmeniť záznam vrátane položiek
  • “Zrušiť výdajku” – zruší zadávanie záznamu. Systém užívateľa vyzve na potvrdenie tohto úkonu.
 8. Dokončite stlačením tlačidla “Dokončiť výdajku”.

Rezervácia

 1. V otvorenom zázname skladu so zoznamom položiek stlačte tlačidlo Rezervácia.
 2. Potvrďte stlačením tlačidla "Pokračovať".
 3. V tretej časti postupným zápisom do poľa “Názov” aktivujete tzv. Našepkávač, ktorý ďalej pomôže s výberom položiek. Našepýtať môžete podľa kódu alebo podľa názvu. Kliknutím na názov položky ju vložte do poľa “Názov”. Položku je možné zapísať aj ručne.
 4. Stlačením tlačidla "Pokračovať" systém zrekapituluje prehľad položiek.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Dokončiť rezerváciu.

Takto vytvorený záznam sa zobrazuje na záložke Rezervácia. Z rozpracovanej rezervácie je umožnený následný výdaj.

Spotreba materiálu

Tlačidlo Spotreba sa najčastejšie používa, pokiaľ ide o okamžité použitie materiálu na stavbe.

 1. V ľubovoľnom otvorenom sklade v agende “Sklad / Prehľad skladov” stlačte tlačidlo Spotreba.
 2. Označte položky, ktoré chcete spotrebovať a stlačte tlačidlo “Pridaj označené položky do spotreby”.
 3. Vyplňte “Dátum a čas” vykonania zmeny alebo ponechajte vygenerované číslo systémom.
 4. V poli “Na sklad” vyberte z roletového menu cieľový sklad, kam bude materiál prevedený.
 5. Voliteľne doplňte textovú poznámku.
 6. Rozpracovanú výdajku môžete uložiť stlačením tlačidla “Uložiť spotrebu”.
 7. Stlačením tlačidla “Pokračovať” sa dostanete na záverečnú rekapituláciu dokladu. Tu môžete:
  • “Upraviť údaje” – umožní zmeniť záznam vrátane položiek
  • “Zrušiť spotrebu” – zruší zadávanie záznamu. Systém používateľa vyzve na potvrdenie tohto úkonu
 8. Dokončite stlačením tlačidla “Dokončiť spotrebu”.
 9. Systém zobrazí informačné hlásenie o vykonanom úkone “Materiál spotrebovaný”.

Úprava otvorenej zostavy

V otvorenom centrálnom sklade v agende “Sklad / Prehľad skladov” sa zobrazujú nedokončené doklady.

Prehľad skladov

 1. V agende "Sklad / Prehľad skladov" prejdite do tzv. centrálneho skladu.
 2. V otvorenom zázname stlačte tlačidlo "Pokračovať".
 3. Položky zo zostavy je možné vymazať stlačením tlačidla “Odstrániť” na pravom konci riadku.

Odstránenie položiek skladu

Odpis

 1. V otvorenom zázname skladu agendy “Sklady / Prehľad skladov” so zoznamom položiek stlačte tlačidlo “Odpis”.
 2. Označte položky, ktoré majú byť odpísané (likvidácia) a stlačte tlačidlo "Pokračovať".
 3. V druhej časti formulára vyplňte množstvo zásob určených na likvidáciu.
 4. Kliknite na tlačidlo “Pokračovať”.
 5. Dokončite stlačením tlačidla “Dokončiť odpis”.

Systém zobrazí informačné hlásenie o podarenom úkone “Materiál odpísaný”.


Report skladu

Vygenerujte si prehľad skladových pohybov s ohľadom na požadované položky pohodlne vo formáte MS Excel (XLS).

Report skladu

 1. V menu modulu “Sklad” stlačte tlačidlo “Report skladu”.
 2. V zobrazenom formulári nastavte:
  • "Sklad", za ktorý bude prehľad generovaný
  • Vyberte položky výberom z roletového výberu
  • Typ pohybu v kolónke "Stav" - nákup, rezervácia, príjemka, výdajka, spotreba, odpis
  • Zvoľte “Obdobie” - “Od - Do” z dostupného kalendára
 3. V spodnej časti formulára sa zobrazia položky, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam. Pre export dát do prehľadnej tabuľky stlačte tlačidlo “Generovať XLS”.